Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów 2012

Szanowne Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy !

Jak od kilku miesięcy wiadomo nasz projekt pod nazwą „Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów 2012" uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach IX konkursu na ustawowe zadania zlecone.

Projekt składa się z dwóch elementów:
· ankietowego badania stanu spółdzielczości inwalidów i niewidomych – tzw. ewaluacja ex-ante,
· szkolenia kluczowej kadry spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych – zorganizowanie czterech turnusów szkoleniowych dla minimum 200 osób.

Celem ankietowego badania jest ustalenie, w podstawowym zarysie, aktualnego stanu spółdzielczości inwalidów i niewidomych, jej roli w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kondycji finansowej. W obecnych warunkach, gdy nie ma obowiązku sporządzania sprawozdawczości dla rewizyjnych związków spółdzielczych, tej wiedzy mogą dostarczyć badania ankietowe.

Celem szkolenia jest natomiast podniesienie i aktualizowanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego, jego celów i misji, roli i współpracy spółdzielczych organów, umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi, metod oceny wyników gospodarczych, zdolności dostosowawczych do nowych warunków, restrukturyzacji, instrumentów wsparcia ze środków publicznych zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polityki państwa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji, prawa pracy, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych, itp. Będziemy tak kształtować programy i treść szkoleń by przygotować uczestników do zgodnego współdziałania wszystkich organów spółdzielni wobec trudnych wyzwań dnia dzisiejszego.

Zgodnie z założeniami projektu, oferta szkoleniowa adresowana jest do wszystkich spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych bez względu na przynależność do związków rewizyjnych. W myśl tego projektu szkolenie to jest przeznaczone dla prezesów i członków Zarządów, członków Rad Nadzorczych, kadry obsługującej finanse spółdzielni, kadry organizującej rehabilitację i podstawową opiekę medyczną pracowników niepełnosprawnych, kadry odpowiedzialnej za sprawy kadrowe, warunki pracy i bhp, itp.

W bieżącym roku zakładamy organizację 4 turnusów szkoleniowych: dwóch wiosną i dwóch jesienią. Każdy turnus powinien liczyć około 50 słuchaczy i obejmować 33 godz. wykładów i zajęć seminaryjnych realizowanych w okresie 5 dni (poniedziałek – piątek). W bieżącym roku rezygnujemy z profilowania turnusów szkoleniowych: trzy z nich są przeznaczone dla szerokiego grona kluczowej kadry spółdzielni (wymienionej wyżej), a jeden dla członków Zarządów (ze względu na specyfikę szkolenia).

Zakończył się już turnus szkoleniowy, który pod koniec maja zorganizowaliśmy w Łebie. Uczestniczyła w nim kadra głównie ze spółdzielni położonych w północnych rejonach Polski. Najbliższy odbędzie się w Krakowie w ostatnim tygodniu czerwca. Są jeszcze wolne miejsca !
Uczestnicy szkolenia będą zakwaterowani w ośrodku szkoleniowym, przystosowanym funkcjonalnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Otrzymają zakwaterowanie i wyżywienie, drukowane materiały szkoleniowe, notatniki itp. Planujemy także imprezy integracyjne i kulturalne. Każde szkolenie będzie zwieńczone uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. Pragniemy przypomnieć, że w szkoleniu kadry spółdzielczej mamy już wieloletnie doświadczenie, a nasz Związek jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych.

Prosimy o delegowanie na szkolenia kluczową kadrę ze swojej spółdzielni. W tym celu należy wypełnić załączoną „kartę zgłoszenia na szkolenie”, którą po wypełnieniu prosimy niezwłocznie przesłać na nasz adres. Delegowanym osobom wyślemy szczegółowe informacje o terminie i miejscu szkolenia, harmonogram zajęć, plan dojazdu do hotelu itp. Spółdzielnia za osobę delegowaną na szkolenie, wnosi opłatę w wysokości 500 zł plus VAT, wpłacaną na fundusz szkoleniowy Związku, z którego będzie finansowany wymagany wkład własny oraz koszty niekwalifikowalne projektu. Informujemy, że dzięki uzyskanej dotacji, zasadnicza część kosztów kwalifikowalnych Wszechnicy Wiedzy SI jest finansowana ze środków PFRON.

Podobnie jak w ubiegłym roku przesyłamy również ankietę ewaluacji ex-ante. Prosimy ją wypełnić i niezwłocznie odesłać na nasz adres (pocztą, faksem lub e-mailem). Na podstawie tych ankiet opracujemy raport, który w podstawowym zakresie będzie charakteryzował sektor spółdzielczości inwalidów. Takie opracowanie będzie bardzo przydatne w naszych dyskusjach i konsultacjach z przedstawicielami rządu na temat systemowych zmian w instrumentach służących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Raport będzie omawiany podczas zajęć szkoleniowych, będzie także przydatny w krajowych obchodach Światowego Roku Spółdzielczości jakim ONZ ogłosiło rok 2012. Jest więc ważne, aby wszystkie spółdzielnie wzięły udział w tym badaniu. Bardzo o to prosimy. Niestety, dotychczas tylko 55 spółdzielni nadesłało wypełnione ankiety.

Informacje na temat realizacji projektu w tym formularz „karty zgłoszenia na szkolenie” oraz ankietę ewaluacji ex-ante są do pobrania poniżej.

Ankieta ewaluacyjna 2011/2012 (pobierz)
Karta zgłoszenia na szkolenie (pobierz)

ZAPRASZAMY !
Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Kierownik projektu
Ludwik Mizera

Prezes Zarządu
Jerzy Szreter

Warszawa, maj 2012 rok

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również