Konkurs „Uczelnia dostępna”. Imponujące plany wnioskodawców

Uniwersytet Szczeciński

Trwa likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Wdrażanie zmian ułatwiają środki przyznane w drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”. 33 wnioskodawcom zagwarantowano w sumie przeszło 144 mln zł. Wyniki zostały ogłoszone w ub.r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

To jedno z działań w ramach rządowego programu Dostępność plus. W pierwszej edycji konkursu dofinansowanie na łączną kwotę ponad 300 mln zł uzyskało 85 uczelni. Wybrane z nich poinformowały nas rok temu o przygotowanych projektach (https://naszesprawy.eu/edukacja/konkurs-uczelnia-dostepna-zmienia-srodowisko-akademickie-czesc-i/ oraz https://naszesprawy.eu/edukacja/konkurs-uczelnia-dostepna-zmienia-srodowisko-akademickie-czesc-ii/). Tym razem swoje plany przedstawia część wnioskodawców z drugiej edycji konkursu.

Uniwersytet Szczeciński

„MAXImUS dostępności” jest jednym z najwyżej ocenionych projektów drugiej edycji konkursu. Uczelnia realizuje go we współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości. W tym przypadku wnioskowano o kwotę blisko 12,5 mln zł.

– To jedyny projekt w województwie zachodniopomorskim w ścieżce maxi. Do największych działań należy rozbudowa dotychczasowej siedziby Działu ds. Osób Niepełnosprawnościami. Ma ono docelowo pełnić funkcję centrum wsparcia – informuje Justyna Markitoń, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodaje, że to miejsce wyposażone zostanie w specjalistyczną salą szkoleniową, gabinet psychologa oraz neurodydaktyka. W tym ostatnim będzie można uzyskać wsparcie w procesie dydaktycznym. Ponadto powstanie gabinet ciszy dla studentów mających problem z koncentracją.

Plany przewidują przeszkolenie 625 pracowników uczelni ze wszystkich szczebli organizacyjnych (kadra administracja, dydaktyczna i zarządzająca). Celem tego działania będzie podniesienie świadomości na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Ma to zapewnić zatrudnionym większy komfort i poczucie bezpieczeństwa w kontaktach interpersonalnych, np. w zetknięciu ze studentami z zaburzeniami psychicznymi.

Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostaną dostosowane budynki Wydziału Nauk Społecznych, a także Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Dwa skrzydła tego pierwszego obiektu połączy winda zewnętrzna. Natomiast w tym drugim przewidziana jest wymiana wind.

– Rozszerzymy usługę transportową, dzięki czemu większa liczba studentów będzie miała dostęp do usług edukacyjnych. Powstanie też aplikacja mobilna wspomagająca nawigację osób z niepełnosprawnościami pomiędzy budynkami uczelni – mówi Justyna Markitoń. Dodaje, że wszystkie zadania rozpoczęto zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obecnie trwa przegląd obowiązujących aktów prawnych i wypracowywanie procedur. Na uczelni obawiają się, że trzy duże inwestycje architektoniczne mogą ulec opóźnieniu ze względu na pandemię. W takiej sytuacji nastąpiłyby nieznaczne przesunięcia w planie prac.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wysoko oceniony został projekt „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”. Uczelnia ubiegała się o ponad 4,8 mln zł. Środki będą przeznaczone na zmiany architektoniczne, organizacyjne oraz komunikacyjne. Przewidziane są też działania wpływające na wzrost świadomości  i kompetencji kadry w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres prac w projekcie podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to ścieżka mini i obejmuje m.in. powołanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. – Zadaniem tego działu jest prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami. W nim będzie funkcjonować wypożyczalnia urządzeń specjalistycznych ułatwiając im proces uczenia się i nauczania – informuje Agata Maziarz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Plany zakładają również poprawę architektury. Odbędą się też szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej szczecińskiej uczelni. Mają one podnieść świadomość nt. potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Ponadto zatrudnieni zostaną asystenci edukacyjni, stanowiący wsparcie dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Już teraz można skorzystać z konsultacji psychologicznych, prowadzone są także działania z zakresu psychoprofilaktyki.

Po zrealizowaniu ww. zadań i zaakceptowaniu ich przez NCBR, PUM przystąpi do działań przewidzianych w ramach ścieżki midi. W tym etapie wydatkowana zostanie większość przyznanych środków finansowych. Będą one przeznaczone m.in. na prace budowlane, w tym podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy. Plany obejmują też zakup sprzętu komputerowego i narzędzi informatycznych, a także dostosowanie systemów informatycznych. Podział zadań na dwa etapy korzystnie wpływa na planowanie i realizację projektu.

– W związku z pandemią PUM stara się diagnozować potencjalne zagrożenia, które mogą wpłynąć negatywnie na harmonogram działań. Liczymy się z trudnościami związanymi z przeprowadzeniem szkoleń, dlatego w pierwszym etapie odbywają się w formie online – mówi Agata Maziarz.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komisja pozytywnie oceniła projekt „KUL – uczelnia bez barier”. Przewiduje on zmiany organizacyjne, a także podnoszenie świadomości i kompetencji studentów oraz pracowników. Plany zakładają wykorzystanie nowoczesnych koncepcji i narzędzi, pomocne okażą się też autorskie rozwiązania. Wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie w wysokości przeszło 9,8 mln zł.

– Jednym z głównych zadań jest wzmocnienie i rozwój potencjału KUL CAN (Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL). To będą działania w zakresie wdrażania nowoczesnych i zaawansowanych form wsparcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach tego powstanie Centrum Wiedzy i Projektowania Uniwersalnego, a także Centrum Multimediów i Digitalizacji – podkreśla Paweł Robak, p.o. dyrektora Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL. Dodaje, że zostanie zakupiony sprzęt zaawansowany technicznie, w tym m.in drukarki 3D. Posłuży on do dostosowania materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Studenci skorzystają z programów studiów dostosowanych do swoich potrzeb. Tak będzie na filologiach: angielskiej, germańskiej, polskiej oraz romańskiej. Tego typu zmiany przewidziane są też na takich kierunkach jak pedagogika, psychologia, teologia, historia sztuki, turystyka kulturowa, a także krajoznawstwo i turystyka kulturowa. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły np. na historii sztuki dotknąć eksponatów muzealnych, które wcześniej były dla nich niedostępne.

– Projekt przewiduje też wzmocnienie potencjału architektonicznego i technologicznego KUL. Plany zakładają nie tylko dostosowanie budynków i likwidację barier architektonicznych. Powstaną dwa nowatorskie rozwiązania. Jednym będzie system nawigacji wewnątrz budynków. Drugim tzw. sztuczne oko, wykorzystujące kamerę smartfonu do codziennego funkcjonowania na KUL – informuje Paweł Robak.

Ponadto odbędą się szkolenia dot. edukacji włączającej studentów z niepełnosprawnościami. Weźmie w nich udział kadra dydaktyczna, a także administracyjna i kierownicza. Zostanie przygotowany i wdrożony kompleksowy program profilaktyczny w zakresie zdrowia psychicznego. W planach jest też opracowanie nowej koncepcji strony internetowej. Będzie ona w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Harmonogram, mimo złożoności zadań i działań, jest skonstruowany przede wszystkim realnie. Projekt nie ma opóźnień, pandemia nie miała w tym zakresie bezpośredniego wpływu. Mamy wielką nadzieję, że tak też pozostanie – zaznacza Paweł Robak.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

O przeszło 4,8 mln zł wnioskowali autorzy projektu „WSA łączy – program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej”. Przewiduje on kompleksowe wsparcie uczelni w likwidacji barier. Zarówno w strukturze organizacyjnej, architektonicznej, technologii wspierających, jak i szkoleń podnoszących świadomość o niepełnosprawności.

– Plany zakładają przeznaczenie pozyskanych środków finansowych na zakup trzech specjalistycznych platform do nauki, w tym do nauki języków obcych. Przewidziane są też wydatki na modernizację infrastruktury. Uczelnia zamierza też pozyskać tablice interaktywne, nowoczesne rzutniki oraz laptopy z oprogramowaniem dla studentów. To spowoduje rozwinięcie zaplecza technologicznego – informuje Sylwia Zielińska, pełnomocnik rektora  WSA ds. osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje również podjęcie działań niwelujących bariery architektoniczne. W tym celu kupione zostaną mobilne schodołazy, które będą udogodnieniem dla osób z dysfunkcją ruchową. Ponadto zaplanowane są zadania związane z podnoszeniem wiedzy i umiejętności kadry WSA w zakresie pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. To wpłynie na wzrost świadomości i kompetencji pracowników.

– Od stycznia 2021 r. zaczęliśmy aktywnie realizować harmonogram projektu. Dzięki pozyskanym środkom zapewnimy dostęp do kształcenia na poziomie studiów wyższych  osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że wykształcenie naszych absolwentów umożliwi im w przyszłości aktywny i pełnowartościowy udział w życiu społecznym i zawodowym – mówi Sylwia Zielińska.

Zmiany na uczelni mogą mieć dodatkowy skutek. WSA chce zainteresować pracodawców z Podbeskidzia potencjałem i talentem osób z niepełnosprawnościami.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Stworzenie osobom z niepełnosprawnościami warunków do studiowania na bardzo wysokim poziomie. To cel, którym kierowali się autorzy projektu „Łużycka Szkoła Wyższa – Uczelnia Równych Szans”. W tym przypadku wnioskowana kwota wyniosła ponad 4,6 mln zł.  Z tych środków pozyskano już m.in. schodołaz oraz projektory multimedialne dla osób słabowidzących. W ramach przeprowadzanych zmian powołano pracownika ds. dostępności uczelni oraz konsultanta edukacyjnego.

– Do najważniejszych z zaplanowanych działań należy przygotowanie platformy edukacyjnej w zakresie zajęć online, z której będą korzystały osoby z niepełnosprawnościami. Materiały edukacyjne zostaną dostosowane do ich potrzeb – informuje Magdalena Biazik, pracownik ds. dostępności uczelni.

Realizacja projektu pozwoli na poprawę dostępności architektonicznej oraz cyfrowej. Winda, sale wykładowe oraz korytarze będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną sale terapeutyczne i multimedialne, które zostaną wyposażone w nowoczesne sprzęty multimedialne. Uczelniany parking zyska nową nawierzchnię z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. W planach jest też uruchomienie nowej strony internetowej ŁSW.

– Mamy nadzieję, że wszystkie założone i zaplanowane w harmonogramie działania zrealizujemy. Już zdążyliśmy trochę przywyknąć do braku bezpośrednich interakcji w relacjach społecznych. Ale wypracowujemy i wdrażamy nowe narzędzia komunikacyjne, które pozwalają w równie skuteczny sposób funkcjonować nam jako społeczność akademicka – mówi Artur Fronczyk, konsultant edukacyjny. Dodaje, że realizacja projektu przyczyni się do podniesienia świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Zobacz galerię…

Marcin Gazda, fot. archiwa uczelni oraz prywatne rozmówców

Data publikacji: 19.03.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również