Prezydent podpisał nowelę znoszącą przeszkody w dostępie niewidomych do utworów drukowanych

Prezydent podpisał nowelę znoszącą przeszkody w dostępie niewidomych do utworów drukowanych

Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostęp do utworów drukowanych - zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o prawie autorskim.

Istotą nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 września 2017 r. Dyrektywa ta ma na celu „zwiększenie dostępności utworów, takich jak książki, czasopisma, gazety, magazyny i inne teksty pisane, dla osób niewidomych oraz osób z innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi normalne czytanie, i wprowadzenie w tym zakresie jednolitego obowiązkowego wyjątku do praw autorskich i praw pokrewnych, ułatwiającego wykonywanie kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym i transgraniczną wymianę takich formatów”.

Jak podano w komunikacie na stronie prezydenta, beneficjentami rozwiązań przyjętych w ustawie będą osoby: niewidome albo z dysfunkcją narządu wzroku, z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania lub takie, które ze względu na inną dysfunkcję fizyczną nie są w stanie trzymać książki, posługiwać się nią, skupić wzroku lub poruszać oczami w stopniu umożliwiającym normalne czytanie.

Zgodnie z nowelą w ramach dozwolonego użytku z utworu będzie mógł także korzystać upoważniony podmiot. „Przez +upoważniony podmiot+ ustawodawca rozumie: jednostkę sektora finansów publicznych, instytucję oświatową, uczelnię lub niedziałającą w celu osiągnięcia zysku organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego, która w ramach swoich statutowych zadań prowadzi działania na rzecz beneficjentów w zakresie edukacji, szkoleń, czytania adaptacyjnego lub dostępu do informacji” – czytamy w komunikacie.

Nowela reguluje też zasady korzystania z utworu przez upoważniony podmiot oraz przyznaje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kompetencję do stwierdzania, decyzją, że określony podmiot nie jest podmiotem upoważnionym.

Zmiany przepisów dotyczących ochrony baz danych rozszerzają dozwolony użytek „na rzecz beneficjentów również na istotne, co do jakości lub ilości, części rozpowszechnionej bazy danych”.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. (PAP)

Daria Porycka, fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Data publikacji: 14.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również