Problemy z dowozem do szkół uczniów z niepełnosprawnością

Problemy z dowozem do szkół uczniów z niepełnosprawnością

Obowiązujące prawo stanowi, że za dowóz uczniów z niepełnosprawnością do szkół płaci gmina. Tym, których nie dowożą rodzice musi ona zapewnić transport. Podczas jazdy powinien z dziećmi być opiekun.

Tymczasem w Krakowie opiekę nad dziećmi sprawuje jedynie kierowca samochodu. Rodzice dzieci uważają to za bardzo niebezpieczne. Zgłaszano ten problem już wielokrotnie. Z pewnością należy go szybko racjonalnie rozwiązać, zanim zdarzy się coś złego…

Są sygnały, że problem nie jest odosobniony, dotyczy większej liczby miast i placówek szkolnych, a raczej samorządów. To, że za kierownicą samochodów siedzą kierowcy przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy nie rozwiązuje problemu. Kiedy np. kierowca odprowadza dziecko do szkoły reszta pozostaje bez opieki. Może stać się absolutnie wszystko. Zwłaszcza, gdy w samochodzie bez opieki pozostają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną…

Do szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem w Krakowie przewoźnik codziennie przywozi ponad stu uczniów. Doraźnie, gdy któreś z dzieci wymaga większej opieki, jeździ opiekun ze szkoły. Ale jest to pomoc okazjonalna.

Dla gminy to niestety duży problem, konieczne byłyby dodatkowe etaty dla wykfalifikowanych opiekunów, dodatkowe wynagrodzenia, a na to już zwykle nie wystarcza środków… Może więc wystarczy, by opiekunowie jeździli jedynie z tymi, którzy tego absolutnie wymagają?

Problem jest jednak szerszy. Jeśli rodzice dziecka z niepełnosprawnością biorą na siebie ciężar jego dowozu na zajęcia szkolne powinni otrzymać od gminy zwrot poniesionych kosztów. Niestety część rodziców, z powodu wielu kłopotów z uzyskaniem tego zwrotu, rezygnuje z dowozu swoich dzieci do szkół. W efekcie zdarza się, że dzieci nie mogą realizować obowiązku szkolnego.

Sprawą już zajął się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, wskazując, że prawo do nauki jest fundamentalnym prawem człowieka pozwalającym mu na osiągnięcie samodzielności, niezależności, umożliwiającym rozwój i udział we wszystkich sferach życia. Konstytucja RP nie tylko mu to prawo przyznaje ale – co ważniejsze – zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia wszystkim obywatelom powszechnego i równego dostępu do kształcenia.

Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, która określa m.in. prawo do edukacji bez dyskryminacji. Gminy zaś są zobowiązane do realizacji obowiązku finansowania transportu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do placówek oświatowych, również z opiekunami / rodzicami.

Wobec problemów z pełną realizacją tego prawa przez jednostki samorządu terytorialnego powinno ono znaleźć uregulowania na poziomie innych przepisów niż przepisy prawa oświatowego, bo dotyczy zadań i kompetencji właśnie jednostek samorządu terytorialnego.

Trybunał Konstytucyjny podzielił osąd RPO dotyczący celowości podjęcia działań ustawodawczych regulujących sprawę kosztów przejazdu do placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wraz z opiekunami i określający wymagania, warunki i zasady bezpiecznego dowozu do szkół i ośrodków oświatowych.

Pozostaje czekać na stosowne regulacje prawne, liczyć na empatię i wyobraźnię przedstawicieli samorządów zajmujących się realizacją tego obowiązku i na …szczęście.
Oprac. IKa
Data publikacji: 05.02.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również