Rodzice uczniów z niepełnosprawnością mniej wydadzą na podręczniki

Jak co roku budżet pokryje część wydatków na podręczniki dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nowością jest natomiast możliwość ubiegania się o pomoc uczniów drugich klas gimnazjum w związku z nową podstawą programową. O pomoc nie będą mogli się starać pierwszoklasiści z gimnazjum, gdyż oni mogą nabyć książki na rynku wtórnym.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dyrektora szkoły. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć 351 zł netto miesięcznie na jednego członka rodziny. Nie dotyczy to rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem czy niepełnosprawnością. Uczniowie niepełnosprawni muszą przedstawić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według projektu MEN wsparcie w 2010 r. otrzymają uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz z dysfunkcjami sprzężonymi, jeśli któraś z nich jest jedną z wymienionych.
Dofinansowanie do zakupu podręczników w 2010 r. wyniesie:
– do 170 zł dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
– do 310 zł dla uczniów II klasy gimnazjum
– do 200 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół specjalnych
– do 300 zł dla uczniów niepełnosprawnych z zasadniczych szkół zawodowych
– do 370 zł dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych innych niż zawodowe i policealnych.
Szacuje się, że tym wsparciem objętych zostanie ponad 390 tys. uczniów, a koszt poniesiony przez budżet na ten cel wyniesie 103 mln zł.

IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również