Lektury polecane

Lektury polecane

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością
- Bartnikowska Urszula, Katarzyna Ćwirynkało
Oficyna Wydawnicza Impuls

Książkę Rodziny adopcyjne i zastępcze z dzieckiem z niepełnosprawnością adresujemy do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, osób zatrudnionych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych problematyką opieki zastępczej i niepełnosprawności. Wyrażamy nadzieję, że szczególną grupą odbiorców tej monografii będą rodzice adopcyjni i zastępczy wychowujący dzieci z różnego rodzaju i stopnia zaburzeniami, a także osoby rozważające zostanie takim rodzicami. Naszym celem jest pokazanie doświadczeń rodziców, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko z niepełnosprawnością w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć rodzice, jak i różne pozytywne aspekty z takim rodzicielstwem związane.
Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim doświadczeniom.

Przedstawiona do recenzji praca podejmuje niezwykle ważny społecznie problem – rodziny adopcyjne i zastępcze dla dzieci z niepełnosprawnością. Rzec można, że jest to problem zaniedbany i prawie nieobecny w naszej rodzimej literaturze z obszaru pedagogiki specjalnej tak jak samo zjawisko adopcji czy tylko przyjęcia do rodziny zastępczej. […]

Bardzo wysoko oceniam zawartość treściową książki. Autorki dokonały wnikliwej analizy literatury światowej i ciągle jeszcze skromnej polskiej. Niniejsza książka wnosi znaczący wkład i do teorii pedagogiki specjalnej, i do praktyki. […]

Nie sposób nie dodać, że oprócz przybliżenia literatury przedmiotu czytelnik otrzyma aktualny obraz rodziny adopcyjnej i zastępczej z całym bagażem przedadopcyjnych doświadczeń oraz stawania się rodziną dla dziecka z niepełnosprawnością. Wartością dodaną są również opisy postępowania z dziećmi z różnymi typami niepełnosprawności oraz wykaz literatury zalecanej.
Z recenzji prof. zw. dra hab. Czesława Kosakowskiego

 

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo. Teoria i badania
– Pawlak Piotr
Oficyna Wydawnicza Impuls

Publikacja Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Przedstawiono w niej interdyscyplinarne spojrzenie na istotę zaburzenia w odniesieniu do najnowszych koncepcji biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące etiologii, symptomatologii, a także wsparcia i terapii dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Rozważania na temat rodziny podjęto w ujęciu systemowym, zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. Na podstawie przeprowadzonych badań nakreślono warunki wychowawcze typowe dla rodzin z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Wyodrębniono charakterystyczne cechy funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz emocjonalnego dzieci z ADHD, a także podjęto próbę zdiagnozowania sytuacji psychospołecznej ich rodzeństwa. Zebrany materiał umożliwił także przybliżenie czynników wpływających na relacje między rodzeństwem. Dzięki przyjęciu takiej perspektywy badawczej podkreślono znaczenie problemów każdego członka rodziny, w której wychowywane jest dziecko z dysfunkcją.

Publikacja stanowi bardzo ważny i ciekawy wkład w rozważania dotyczące funkcjonowania rodziny z dzieckiem […] przejawiającym syndrom ADHD. Autor w opisie systemu rodzinnego skupił się głównie na dziecku z dysfunkcją i jego rodzeństwie. Istotnym walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarny charakter. Należy do nielicznych w naszym kraju prac badawczych dotyczących ADHD wykraczających poza granice jednej dyscypliny naukowej. Takie podejście do tematu wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychoterapii, socjologii, a także medycyny. W ten sposób wpisuje się w nurt poszerzonej analizy funkcjonowania rodziny z dzieckiem z dysfunkcją, prezentując problem zaburzenia ADHD w kontekstach społecznym, medycznym, edukacyjnym i przede wszystkim z punktu widzenia konsekwencji, jakie to zaburzenie wywołuje w odniesieniu do członków rodziny, a w szczególności rodzeństwa. To ważny aspekt wskazujący na dużą wrażliwość społeczną, indywidualną i naukową, dokumentujący szeroki zakres wiedzy i doświadczenie zawodowe autora. Publikacja przez to doskonale wpisuje się we współczesny nurt psychopedagogiki specjalnej, gdzie tradycyjna myśl pedagogiczna ma swe ugruntowanie w rzetelnej wiedzy o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. […]

Książka jest wysoce interesującym źródłem do wykorzystania zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, podejmujących działania mające na celu wspieranie procesu terapeutycznego dzieci z ADHD, innymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania.
Z recenzji dr. hab. Stanisława Lipińskiego, prof. WSEZiNS

 

Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym
– Katarzyna Herda-Płonka
Oficyna Wydawnicza Impuls

Polecamy kolejną publikację związaną z tematyką ADHD pt.: Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym autorstwa Katarzyny Herda-Płonka.
Panuje przekonanie, że uczeń z zespołem ADHD to poważny problem dla współczesnej rodziny i szkoły. Niełatwo jest tym dwóm środowiskom zaakceptować jego „złożoną inność”. Być może wynika to z niezrozumienia, czym tak naprawdę jest ADHD. Istotne jest zatem, aby wiedza o zespole ADHD była rozpowszechniana na dużą skalę, zarówno w środowiskach rodzinnych, jak i szkolnych. To głównie na nich spoczywa ciężar wychowania i kształcenia dzieci, w tym również dzieci z zespołem ADHD. Powstaje podstawowe pytanie: jaki jest poziom wiedzy środowiska rodzinnego i szkolnego na temat zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym? Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania poświęcona jest niniejsza publikacja, która składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy teoretycznych podstaw badań, drugi zawiera założenia metodologiczne badań własnych, a w rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań oraz płynące z nich wnioski i zalecenia dla osób odpowiadających za wychowanie i kształcenie dzieci z ADHD.

Dobrze się stało, że w tej dynamicznej sytuacji, utworzonej przez dzieci, rodziców, nauczycieli, system edukacji, środki masowego przekazu i ciągle wzbogacaną naukową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, pojawiła się inicjatywa Katarzyny Herdy-Płonki zgłębienia i uporządkowania jej niektórych pedagogicznych aspektów. Istnieje bowiem pilna potrzeba pedagogicznego rozpoznania dotychczasowej teorii, praktyki i uwarunkowań pracy z dziećmi z zespołem ADHD.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Kojsa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również