Trójkąt pożytku publicznego

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni niewidomych jest realizatorem interesującego projektu z zakresu wspierania ekonomii społecznej, do uczestnictwa w którym zaprasza powiatowe urzędy pracy. Jest to zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w formie projektu i nosi nazwę „Trójkąt pożytku publicznego".

Jego celem jest szersze włączenie jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu w proces promowania, inicjowania i organizowania spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej i innych podmiotów ekonomii społecznej, jako skutecznej metody ograniczania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych i innych defaworyzowanych grup społecznych na rynku pracy.

Projekt ten nazwano „Trójkąt pożytku publicznego” bowiem doświadczenia jego inicjatora podpowiadają, że współpraca jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz miejscowych przedsiębiorców stanowi w tej dziedzinie niezbędny warunek osiągnięcia zakładanych celów.

Jego realizacja jest zaplanowana na okres do końca października 2011 roku. Projekt dobrze wpisuje się w zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, koresponduje też z celami Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Powiatowe urzędy pracy, które będą zainteresowane współpracą w ramach projektu są proszone o:
· promowanie projektu oraz zachęcanie do udziału w jego realizacji samorządów gminnych, organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, które zajmują się problemami osób niepełnosprawnych oraz lokalnego biznesu,
· włączenie w proces realizacji projektu powiatowych centrów pomocy rodzinie, zwłaszcza w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i rekrutacją potencjalnych animatorów ekonomi społecznej,
· przeprowadzenie rekrutacji, z grona osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, kandydatów na liderów grupy założycielskiej spółdzielni socjalnej i wydelegowanie ich na szkolenie organizowane w ramach projektu,
· wytypowanie osoby, która będzie pełniła rolę koordynatora projektu na terenie powiatu (najlepiej z grona pracowników PUP) i stworzenie jej warunków do działania,
· pomaganie beneficjentom projektu (delegowanym na szkolenia animatorów i liderów spółdzielni socjalnych) w uzyskaniu środków finansowych na wniesienie częściowej opłaty za szkolenie oraz zwrot kosztów dojazdu,
· zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do obejmowania patronatem nowopowstających spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Poprzez udział w projekcie powiat zyska odpowiednio przygotowaną kadrę, dzięki której mogą powstać nowe, skuteczne formy reintegracji zawodowej, adresowane do grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Inicjatorzy projektu uważają, że nadchodzące wybory samorządowe będą sprzyjały wzrostowi zainteresowania działaczy samorządowych potrzebami osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza znaczeniem dla nich pracy zawodowej.

Pismo z informacjami o projekcie oraz prośbą o wsparcie w jego realizacji wystosowano także do starosty powiatu.

Formalnym potwierdzeniem przyjęcia zaproszenia do udziału w realizacji projektu jest podpisanie załączonej deklaracji udziału w projekcie oraz wytypowanie jego koordynatora w powiecie. Szczegółowy sposób realizacji projektu, kwestie zarządzania i finansowania omówione zostaną na dwudniowym seminarium organizacyjno-programowym, które planuje się zorganizować w sierpniu w Warszawie.

Deklaracje powinny być przesłane do administratora projektu (Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ul. Gałczyńskiego 4, 00-953 Warszawa) w terminie do końca lipca br.
Dokumenty dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej administratora: www.kzrsiisn.zpchr.pl

Charakterystyka projektu pobierz
Deklaracja udziału w projekcie pobierz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również