Trójkąt Pożytku Publicznego – Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Projekt Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, dofinansowany ze środków FIO, realizowany pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz patronatem prezesa Zarządu PFRONWarszawa, sierpień 2012 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
Do prezesów zarządów fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej
Do kierowników warsztatów terapii zajęciowej
Do dyrektorów powiatowych i miejskich centrów pomocy rodzinie
Do dyrektorów powiatowych i miejskich urzędów pracy

Szanowni Państwo !
Przystępujemy do realizacji drugiej edycji projektu pod nazwą „Trójkąt pożytku publicznego” – zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W poprzedniej edycji, na trzech szkoleniach i ogólnopolskiej konferencji, wspólnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz publicznych instytucji rynku pracy poszukiwaliśmy rozwiązań, które skuteczniej i efektywniej mogą zwiększać aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Zgodnie uznaliśmy, że w proces ten należy szerzej włączyć jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminę), organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi oraz lokalny biznes. Przeprowadzone analizy wskazują, że dobrą formą organizacyjną wykorzystywaną w tym procesie może być spółdzielnia socjalna osób prawnych założona przez organizacje pozarządowe i lokalny samorząd terytorialny oraz wspierana przez lokalny biznes, (trzy wierzchołki trójkąta pożytku publicznego). Naszym zdaniem to nowe rozwiązanie w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej skutecznie przyczyni się do ograniczania bierności zawodowej, zwłaszcza wśród osób ze szczególnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt dobrze wpisuje się w zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Ma to szczególne znaczenie w czasach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i narastającego bezrobocia. Te cechy projektu znalazły uznanie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który objął honorowy patronat nad jego realizacją. Projekt wspiera również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego prezes także mu patronuje. Praktycznym tego wyrazem jest wprowadzenie od bieżącego roku nowego instrumentu finansowego, tj. wsparcia ze środków PFRON proponowanego tu modelu spółdzielni socjalnej w wysokości do 40proc. kosztów jej założenia.

Najbliżej utworzenia proponowanego tu modelu spółdzielni socjalnej są te organizacje i jednostki samorządu terytorialnego, które już prowadzą warsztaty terapii zajęciowej. Zachęcamy je, aby stały się również inicjatorem i członkiem-założycielem takiej spółdzielni, która będzie pełniła w przyszłości rolę kompleksowego zakładu rehabilitacji zawodowej, według zasady: od terapii zajęciowej do pracy zawodowej. To może być dobra propozycja dla uczestników warsztatów, zwłaszcza tych, którzy są najbardziej przygotowani do życia zawodowego. Rozwiązanie to zapewni ciągłość procesu rehabilitacji wielu uczestnikom WTZ, umożliwi im podjęcie pracy zawodowej w dotychczasowym, przyjaznym środowisku. W ten sposób zwiększy się rotacja uczestników warsztatów oraz liczba ich „absolwentów” skierowanych na rynek pracy. Jest wiele zalet takiego modelu, w którym pod jednym organizacyjnym dachem spółdzielni socjalnej funkcjonuje: warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej oraz zakład pracy chronionej. Taka konstrukcja może stać się modelowym rozwiązaniem w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy Państwa do udziału w turnusie szkoleniowym, na którym będziemy się uczyć jak zakładać spółdzielnie socjalne, funkcjonujące według modelu „trójkąta pożytku publicznego”, gdzie ich statutowym celem jest aktywizacja, rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych. Szkolenie to organizujemy w Krakowie w Ośrodku Szkoleniowym Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy, ul. Malborska 65 (hotel „Optima”), w dniach 8-12 października 2012 roku.

Turnus szkoleniowy będzie trwał 5 dni (poniedziałek-piątek) i przewiduje 32 godziny wykładów i warsztatów. W trakcie zajęć będziemy omawiać takie zagadnienia jak prawne aspekty organizowania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, procedura zakładania, biznesplan, instrumenty wsparcia finansowego, system wspierania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, rola jednostek samorządu terytorialnego i instytucji rynku pracy w tym procesie, programowe i finansowe zasady funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, itp. Tematy planowane do omówienia przedstawiamy uczestnikom szkolenia w szczegółowym harmonogramie zajęć. W ramach szkolenia odwiedzimy Spółdzielnię Socjalną „OPOKA” – pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną osób prawnych, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej oraz zakład aktywizacji zawodowej, gdzie bliżej zapoznamy się z praktycznymi aspektami jej funkcjonowania. Wykładowcami naszego szkolenia będą specjaliści rekrutujący się z ministerstw i centralnych instytucji (PFRON), nauczyciele akademiccy oraz eksperci i praktycy z zakresu omawianej problematyki.

Dopłata do kosztów turnusu szkoleniowego wynosi 500 zł + 23% VAT = 615 zł od osoby. Jeżeli ta dopłata finansowana jest ze środków publicznych wówczas stawka podatku VAT wynosi zero co oznacza kwotę dopłaty 500 zł. Trzeba jednak ten fakt potwierdzić stosownym oświadczeniem (wzór do pobrania poniżej), które należy do nas przesłać razem z wypełnioną „kartą zgłoszenia na szkolenie”. To rozwiązanie ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego, a także warsztatów terapii zajęciowej, które z reguły finansowane są ze środków publicznych. W ramach tej kwoty słuchaczom zapewniamy zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, salę do zajęć wyposażoną w nagłośnienie i sprzęt multimedialny. Wykłady będą ilustrowane prezentacją multimedialną, a słuchacze otrzymają odpowiednie materiały szkoleniowe. Przewiduje się także imprezy integracyjne. Na zakończenie słuchacze otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
Informujemy, że kartę zgłoszenia na szkolenie oraz inne dokumenty dotyczące projektu znajdują się również na naszej stronie internetowej: www.kzrsiisn.pl oraz na stronie wydawanego przez nas czasopisma „nowe Nasze Sprawy”: www.naszesprawy.eu

Szanowni Państwo!
Pragniemy wyrazić przekonanie, że licznych przedstawicieli Waszych organizacji i instytucji zwłaszcza tych, którym bliskie są sprawy osób niepełnosprawnych, spotkamy na organizowanym przez nas turnusie szkoleniowym w Krakowie. Pragniemy przypomnieć, że uczestnicy poprzedniej edycji projektu TPP bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizację analogicznych turnusów szkoleniowych. Tylko przy Waszym aktywnym udziale możemy wzbogacić polski system rehabilitacji osób niepełnosprawnych o kolejne ogniwo jakim mogą się stać spółdzielnie socjalne osób prawnych tworzone wg modelu TPP. Biorąc udział w projekcie, zyskacie odpowiednio przygotowaną kadrę, dzięki której mogą powstać nowe, skuteczne formy rehabilitacji i miejsca pracy zawodowej dla osób najbardziej zagrożonych społecznym wykluczeniem.
Na formalne zgłoszenia udziału w krakowskim szkoleniu oczekujemy do 20 września 2012 r. Do końca września br. prześlemy na wskazany w zgłoszeniu Wasz adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wraz z harmonogramem zajęć i informacją o dojeździe do hotelu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Kierownik projektu
Ludwik Mizera

Prezes Zarządu
Jerzy Szreter

Karta zgłoszenia (pobierz)

Oświadczenie (pobierz)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również