VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym OTWARTE DRZWI

Termin składania prac: do 15 lipca 2011 r.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem „OTWARTE DRZWI”
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii PFRON.

Uczestnicy:
Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Sposób składania prac:
Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
· prezentację przedmiotu pracy,
· informację o celach i założeniach pracy,
· najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
· informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu codziennym.

3. recenzje pracy,
4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.
Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora.
W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust.2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:
Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl .
O terminie wręczenia nagród, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na witrynie internetowej www.pfron.org.pl .

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Małgorzata Radziszewska – tel. 22-50-55-379
Magdalena Karowska – Koperwas – tel. 22-50-55-276
e-mail: coi@pfron.org.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również