Zareaguj na problemy dziecka – otwarte spotkanie dla rodziców i pedagogów

Miasto Kraków kontynuuje działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Już w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Na co dzień w Krakowie działają liczne placówki wsparcia psychologicznego oraz ośrodki terapii dla rodzin. Ponadto miasto realizuje programy wspierające rodziców i nauczycieli w wychowania i utrzymania dobrostanu psychicznego podopiecznych oraz kampanie edukacyjne.

Jesienią ubiegłego roku w internecie oraz przestrzeni miejskiej widoczna była miejska kampania „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, uwrażliwiająca rodziców i opiekunów na cyfrowe nawyki dzieci oraz czas, jaki spędzają z urządzeniami ekranowymi, a także informująca o wpływie tych aktywności na kondycję psychiczną. Następnie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadziło w krakowskich szkołach podstawowych pogadanki dla rodziców na temat e-zagrożeń i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Kontynuując tematykę kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, już wkrótce, w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury, w godzinach 11–17, odbędzie się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, które będzie poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Prelekcje i warsztaty poprowadzą lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień. Prelegentami będą m.in. dr Roman Solecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii oraz Katedry Resocjalizacji i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Monika Borkowska-Żebrowska – socjoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz pracownicy Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień, dla rodzin itp.
Na spotkanie zapraszamy rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, osoby zajmujące się sprawowaniem opieki oraz wychowaniem dzieci. Szczegółowy program wydarzenia podamy wkrótce.
Zainteresowanych zachęcamy do zgłoszenia chęci swojego udział na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Inne działania Krakowa z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz leczenia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży:
• Miejska kampania społeczna „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”
Jesienią 2023 r. została zrealizowana kampania dotycząca wpływu niekontrolowanego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne dzieci oraz sposobów rozważnego używania Internetu przez najmłodszych. Celem kampanii było zwiększenie świadomości rodziców i opiekunów na temat wpływu urządzeń ekranowych i Internetu na rozwój dziecka, jego zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne, bezpieczeństwo oraz nawyki. Kampania zachęcała rodziców do zwiększenia odpowiedzialności wobec cyfrowej aktywności dzieci poprzez ustalanie zasad korzystania z urządzeń oraz wspierania ich bezpieczeństwa w Internecie. Ponadto w ramach kampanii została utworzona internetowa baza wiedzy z artykułami o charakterze informacyjnym, poradami, wywiadami z lekarzami, danymi statystycznymi, kontaktami do placówek świadczących pomoc psychologiczną i psychiatryczną itp., tj. strona internetowa zareaguj.info oraz profile w mediach społecznościowych.

• Kampania profilaktyczna „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”
Nawiązując do miejskiej kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, pod koniec 2023 r. w 40 krakowskich szkołach podstawowych odbyły się spotkania profilaktyczne z rodzicami uczniów z klas 1-3, prowadzone przez specjalistów do spraw uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz ekspertów z dziedziny informatyki. Podczas spotkań rodzice wzbogacili swoją wiedzę na temat nowych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu, zachowań ryzykownych w sieci oraz celowości i zasad stosowania na urządzeniach cyfrowych dzieci narzędzi tzw. kontroli rodzicielskiej.

• Warsztaty „Cyfrowy świat”
Warsztaty zostały przeprowadzone w 25 krakowskich szkołach podstawowych, objęły ok. 2000 uczniów z klas 4. Spotkania dotyczyły czterech zagadnień z zakresu użytkowania Internetu (bezpieczeństwo w sieci, fake newsy, hejt w Intrenecie, higiena cyfrowa). Głównym celem zajęć było wzmocnienie kompetencji młodych krakowian w zakresie obszarów związanych z bezpieczeństwem w sieci, uświadomienie zagrożeń oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym powstających w obszarze codziennego korzystania z urządzeń cyfrowymi. Warsztaty prowadziła Fundacja Try IT wraz z ekspertami informatyki z Akademii Górniczo-Hutniczej.

• Działania na rzecz przeciwdziałania i leczenia uzależnień
Miasto Kraków finansuje świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych lub zachowań nałogowych. Dzieci i młodzież mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy terapeutycznej udzielanej w ramach dwóch poradni leczenia uzależnień. Świadczenia te realizowane są w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Ponadto Krakowski Instytut Psychoterapii koordynuje trzy ośrodki terapeutyczne, w których zespół psychoterapeutów i psychologów prowadzi działania na rzecz zdrowia i wspomagania rozwoju psychicznego. Głównymi odbiorcami działań terapeutycznych i doradczych są dzieci, młodzież, ich rodziny i osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

• Działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz pomocy społecznej i wspierania rodziny
Na terenie miasta funkcjonują placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej. Obecnie działa ich 26, zapewniają 1840 miejsc. Placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzonych jest 19 placówek wsparcia dziennego, zapewniających łącznie 300 miejsc.
Placówki wparcia dziennego zapewniają opiekę i wychowanie, a także pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego w formie wzmacniającej rozwój dzieci i młodzieży, m.in. poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
Placówki prowadzone w formie specjalistycznej organizują również zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
Placówki funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, a w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych organizują dla swoich wychowanków wypoczynek, często w formie wyjazdów kolonijnych oraz obozów sportowych.

• Poradnictwo i terapia dla rodzin
W Krakowie w pięciu lokalizacjach funkcjonują cztery ośrodki poradnictwa i terapii. Ośrodki prowadzone są przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Siemacha (3 ośrodki) i Stowarzyszenie Dobrej Nadziei (1 ośrodek).
Ośrodki realizują działania diagnostyczne, terapeutyczne oraz z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w szczególności pomocy psychologicznej. Usługi są świadczone bez względu na posiadany dochód, osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Zakres usług obejmuje diagnozę i jej weryfikację, terapie indywidualne, rodzinne i grupowe oraz poradnictwa. Działania prowadzone przez ośrodki służą przede wszystkim wzmocnieniu samodzielności i kompetencji rodzin oraz rozwiązywaniu problemów, z jakimi zmagają się osoby i rodziny, takich jak np. bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, przemoc w rodzinie, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania i trudności adaptacyjne osób nieletnich.

• Usługi wzmacniające lub odbudowujące rodzinę
Poradnictwo i terapia prowadzone są w ramach usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę. Usługi są skierowane do osób i rodzin, które utraciły lub są zagrożone utratą dziecka, przeżywających trudności życiowe, wychowawcze, opiekuńcze lub związane z usamodzielnianiem się wychowanków. Realizacja zadania obejmuje diagnozę, poradnictwo psychologiczne indywidualne, grupowe i rodzinne.
Miasto Kraków reaguje na aktualne potrzeby zdrowotne mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz rodzin, dostrzega rosnące zjawisko zaburzeń rozwojowych i kryzysów psychicznych u nastolatków oraz niepokojące dane statystyczne dotyczące prób samobójczych w grupie wiekowej 7-18 lat. Dane mówią jasno, że 80% osób, które zamierzają odebrać sobie życie, usiłuje wcześniej powiadomić o tym najbliższe otoczenie, dlatego potrzebna jest wiedza, umiejętność rozpoznawania kryzysów psychicznych, depresji czy też uzależnień i podejmowanie działań profilaktycznych!
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych i poszukujących pomocy do korzystaniu z systemowych form wsparcia oferowanych przez Miasto Kraków oraz do udziału w marcowym spotkaniu w Nowohuckim Centrum Kultury.

Info: krakow.pl, fot. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM Krakowa

Data publikacji: 22.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również