Fundacja Różyczka zaprasza na

II Integracyjny Festiwal Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością „Bez Barier” , który odbędzie się 26 września 2024r., w Gliwicach, w Hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena.

Charakter turnieju
Ogólnopolski turniej dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych |Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.| albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Cel turnieju
Działanie na rzecz promowania modelu aktywnego stylu życia osób z niepełnosprawnościami poprzez taniec, integrację, zdrową rywalizację i współzawodnictwo.

Kategorie taneczne
1) Taniec towarzyski open – pary taneczne będą rywalizowały w dwóch stylach tanecznych:
– styl latynoamerykański (samba, cha-cha, jive),
– styl standardowy (walc angielski, tango, walc wiedeński).

Możliwy jest wybór jednego stylu tanecznego oraz możliwość startu w obydwu stylach tanecznych. Właściwy wybór należy wskazać w karcie rejestracyjnej turnieju tańca.

2) Kategoria Freestyle – formacje taneczne (grupy powyżej 2 osób, składające się wyłącznie z osób z niepełną sprawnością) prezentujące choreografie taneczne w dowolnych technikach tańca. Czas trwania choreografii nie może przekroczyć 4 min.

3) Kategoria Freestyle solo – soliści prezentujący choreografie taneczne w dowolnych technikach tańca. Czas trwania choreografii nie może przekroczyć 2 min. Każda placówka może wystawić dowolną liczbę zespołów lub solistów zarówno w kategorii Taniec towarzyski open, Freestyle – formacja oraz Freestyle solo.

Sposób oceniania
Komisja sędziowska będzie składać się z trojga zawodowych tancerzy i sędziów tańca. Do kryteriów sędziowskiej oceny należą między innymi: poczucie rytmu, technika tańca, choreografia, ogólne wrażenia artystyczne. Ocena przyznawana będzie w systemie punktowym 1-10.

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapoznanie się z regulaminem turnieju, nadesłanie podpisanej karty rejestracyjnej turnieju (Zalacznik 1, Zalacznik 1_)
oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku (Zalacznik 2).
Uczestnicy turnieju powinni poddać się wcześniejszym badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do startu w turnieju tańca oraz wypełnić oświadczenie uczestnika turnieju (Zalacznik 3).
W przypadku, gdy uczestnik jest ubezwłasnowolniony oświadczenie podpisuje opiekun prawny. Komplet załączników należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2024 r. na adres e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com

Dodatkowo w obu kategoriach Freestyle warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przygotowanie choreografii tanecznej do dowolnej muzyki.
Utwór muzyczny należy wysłać na adres e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com do dnia 18 września 2024r. w formacie MP3.

Ponadto prosimy również o posiadanie utworu w dniu turnieju na podpisanym nośniku PENDRIVE (nazwa placówki i grupy tanecznej) i przedłożenie go w biurze zawodów.

Wszystkie osoby przebywające na terenie PreZero Areny Gliwice zobowiązane są do przestrzegania regulaminu turnieju, przepisów bezpieczeństwa, poleceń wydawanych przez organizatora turnieju oraz do zapoznania się z regulaminem PreZero Areny Gliwice dostępnej na stronie www.prezeroarenagliwice.pl.
O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają medal, dyplom i nagrody rzeczowe za uczestnictwo w turnieju. Zdobywcy miejsc 1-3 w różnych kategoriach tanecznych dodatkowo otrzymają statuetki.

Informacje dodatkowe
Udział w turnieju jest bezpłatny. Wstęp jest wolny dla osób towarzyszących i publiczności.
Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników turnieju wraz z opiekunami oraz ubezpieczenie. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
Uczestnicy będą mieli możliwość do bezpłatnego skorzystania z usług Strefy Beauty w celu wizualnego przygotowania do turnieju (fryzura i makijaż).
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator turnieju wraz z kierownikiem artystycznym turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1. Karta rejestracyjna turnieju tańca

Załącznik nr 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika turnieju

Kierownik Artystyczny Turnieju: Katarzyna Sowińska tel.: 669-692-800
e-mail: festiwalbezbarier@gmail.com

Organizator: Fundacja Różyczka ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice (www.fundacjarozyczka.pl)

Termin: 26 września 2024r., godz. 9:00-15:00

Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa PreZero Arena, Hol C ul. Akademicka 50
44-100 Gliwice

IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 04.07.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również