Podróże bez Granic – Z przeszkodami bez przeszkód

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja" organizuje II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Podróże bez Granic - Z przeszkodami bez przeszkód".

Tematyka konkursu:
Są rzeczy tak małe, że ni da się ich ujrzeć gołym okiem i nie da się ich wzrokiem ogarnąć. Cudownie jest odkrywać świat po swojemu, choćby wędrując na jego krańce. Podróżując uczymy się samych siebie.
Jasiek Mela

Cele konkursu:
a) aktywizacja społeczności osób niepełnosprawnych w branży turystycznej,
b) kształcenie umiejętności podróżowania bez granic,
c) zebranie danych na temat dostępności obiektów infrastruktury turystycznej,
d) upowszechnienie miejsc turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
e) promowanie aktywnych form spędzania czasu osób niepełnosprawnych,
f) propagowanie uzdolnień osób niepełnosprawnych.

Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 1 października 2011 r. i trwać będzie do 30 listopada 2011 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 grudnia 2011 r.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, które legitymują się stopniem niepełnosprawności.

Warunki konkursowe:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną prac na temat: „Podróże bez Granic – Z przeszkodami bez przeszkód”. Prace w formie elektronicznej należy przesyłać najpóźniej do dnia 30 listopada 2011 roku na adres poczty elektronicznej: konkursy@fundacjakeja.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Konkurs literacki „Podróże bez Granic – Z przeszkodami bez przeszkód”.

W pracach należy opisać swoje podróże, te bliskie i te dalekie: relacje, sprawozdania, felietony zawierające opisy miejsc o walorach turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Prace mogą mieć także charakter oceny konkretnych przestrzeni turystycznych (obiektów hotelowych i gastronomicznych, muzeów, kin, skansenów, baz uzdrowiskowych, biur podróży, środków transportu, szlaków wodnych i górskich, obiektów kinowych i teatralnych, portów lotniczych, baz promowych, dworców, komunikacji zbiorowej, parków krajobrazowych, obiektów sportowych).

Wymagania konkursowe:
1. Objętość prac nie powinna przekraczać 5 stron A4, z uwzględnieniem wielkości czcionki od 10 do 12.
2. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia autora pracy, dokładny adres.
Dla prac przysyłanych przez opiekunów z placówek wychowawczych dodatkowo nazwa i adres placówki, z której praca została nadesłana, nazwisko i kontakt do opiekuna
3. Wraz z pracą niezbędne jest nadesłanie oświadczenia zgody na publikację pracy i danych osobowych jej autora. Brak dołączonych do pracy załączników uniemożliwia udział w konkursie. Załączniki są do pobrania na witrynie internetowej organizatora pod adresem: www.fundacjakeja.org.pl/konkursy.html

Wraz z pracą konkursową należy nadesłać zeskanowane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Nagrody konkursowe i zasady ich przyznawania
Organizator przewiduje wyłonienie spośród autorów nadesłanych prac 3 lokat:
I miejsce – notebook
II miejsce – netbook
III miejsce – urządzenie wielofunkcyjne.

20 wyróżnionych prac dostanie upominki w postaci daszków z logo Podróży Bez Granic.
Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie www.PodróżeBezGranic.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 grudnia 2011 r.

W komisji konkursowej zasiadają:
Marta Ostrowska – autorka portalu www.PodróżeBezGranic.pl
dr inż. Marek Wysocki
Sylwia Magdalena Skuza – prezes Zarządu Fundacji Keja

Autorom nagrodzonych prac nagrody zostaną wysłane drogą pocztową, nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej organizatora.

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania nadesłanych prac lub ich fragmentów z podaniem nazwiska i wieku autora.

Patronat medialny:
Portal internetowy: www.PodrozeBezGranic.pl

Sponsorzy:
Zarząd Fundacji „Keja”

Regulamin konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Misją Fundacji „Keja” jest pokazywanie możliwości człowieka niepełnosprawnego i szerzenie wiedzy na temat mądrego, radosnego i pełnego życia. Oddawanie się podróżom niewątpliwie czyni to życie ciekawszym i radośniejszym. Podróże, te małe i te duże, uczą nas pokonywać swoje słabości, walczyć z przeszkodami, ale także zachwycać się światem, cieszyć z kontaktu z innymi i marzyć, aby zobaczyć i poznać więcej. Jednocześnie, każda nasza wyprawa w świat uczy ludzi dookoła co nieco o naszej rzeczywistości, inności, kulturze, zwyczajach, życiu. Podróżując wzbogacamy swój świat, ale również jesteśmy bogactwem dla świata. I dotyczy to wszystkich, w tym także, a może przede wszystkim, osób z niepełnosprawnością.

Bo niepełnosprawność nie oznacza, iż trzeba spędzać czas zamkniętym w czterech ścianach. Niepełnosprawność nie oznacza, iż nie można realizować własnych pasji i marzeń. Jest to na pewno trudniejsze, ale da się. I trzeba. Tym bardziej, iż mówiąc „podróż” nie mamy na myśli wyprawy na koniec świata, ale także wyjazd ten najbliższy, który często dla wielu jest nie tylko wielką wyprawą, ale przede wszystkim wielką przyjemnością, spełnieniem marzeń i poczuciem wolności. Mimo, że turystyka nie jest może najważniejszym, niezbędnym składnikiem naszej egzystencji, to dla człowieka XXI wieku stanowi ważny wskaźnik poziomu i jakości życia. Podróżowanie w celach poznawczych czy wypoczynkowych nie tylko przynosi turyście regenerację sił psychicznych i fizycznych, ale także dostarcza wielu wrażeń, emocji i satysfakcji z poznawania nowych światów czy pokonywania własnych słabości.

Jeszcze większą rolę turystyka odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych. Jest bowiem także ważnym elementem rehabilitacji medycznej. Niebagatelny jest też wpływ doświadczeń i przeżyć turystycznych na ogólną kondycję psychofizyczną osób niepełnosprawnych. Oprócz tego turystyka posiada niezrównane walory integracyjne. Nie ulega wątpliwości, że turystyka jest życiową pasją i intelektualną przygodą również dla osób niepełnosprawnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w niej uczestniczyć nawet w przypadku utraty czy zaburzenia jednego ze zmysłów.

Mimo różnorodnych działań podejmowanych przez liczne instytucje i organizacje, uczestnictwo niepełnosprawnych w turystyce jest ciągle na bardzo niskim poziomie. Jest to uwarunkowane istnieniem wciąż dużej liczby barier: architektonicznych, organizacyjnych, finansowych, ale też psychologicznych i społecznych. Dodatkowe ograniczenia stanowią brak wiarygodnej, kompleksowej informacji o dostępności infrastruktury turystycznej oraz nikłe przygotowanie samej branży turystycznej do obsługi gości o specyficznych potrzebach (brak specjalistycznych map i przewodników, brak wykwalifikowanego personelu, niewielka liczba ofert touroperatorów itp.). I choć coraz częściej mówi się o osobach niepełnosprawnych jako o pełnoprawnych konsumentach dóbr turystycznych, to szeroki udział w podróżowaniu turystów z różnymi dysfunkcjami nadal pozostaje bardziej w sferze życzeń niż realnej rzeczywistości.

Aby więc hasło „turystyka dla wszystkich” nie pozostawało jedynie szczytną deklaracją, Fundacja „Keja” podejmuje konkretne działania w celu jak najpełniejszego udostępnienia przestrzeni turystycznej osobom niepełnosprawnym. Uważamy, że niezbędne są dalsze znoszenie barier środowiskowych, projektowanie przestrzeni przyjaznych dla wszystkich, edukacja kadr turystycznych, ale też zachęcanie samych niepełnosprawnych do aktywnych form wypoczynku i rekreacji. II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Podróże bez Granic – Z przeszkodami bez przeszkód” jest zaproszeniem kierowanym do osób niepełnosprawnych w celu prezentowania i opisywania ciekawych miejsc w przestrzeni turystycznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Prezes Fundacji „Keja”
Sylwia Magdalena Skuza

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również