XI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPTAN 2008

 

GRUDZIĄDZ  4-7  WRZEŚNIA  2008 R.

REGULAMIN

  Organizator:  CENTRUM REHABILITACJI im. ks. Biskupa Jana Chrapka w GRUDZIĄDZU

  W przeglądzie weźmie udział około 120 osób niepełnosprawnych z Polski.

  CELE

 •  rozwijanie zainteresowań artystycznych,,

 • aktywne i kreatywne wypełnienie czasu,

 • inspirowanie do rozwijania i doskonalenia własnej pracy twórczej,

 • wyzwalanie satysfakcji i radości płynącej z procesu tworzenia i wyrażania siebie,

 • umożliwianie niepełnosprawnym prezentacji swojej twórczości.

 ARTYŚCI NIEPEŁNOSPRAWNI BĘDĄ PREZENTOWAĆ SWOJE OSIĄGNIĘCIA W KATEGORIACH:

 • konkurs plastyczny              pt.: ”Radość tworzenia radością życia”,

 • konkurs piosenkarski           pt.: ”Latarnia”,  

 • konkurs recytatorski            pt.: ”Widzimy ten sam świat”,  

 • konkurs teatralny                pt.: ”Teatr Życia”.

I. KONKURS PLASTYCZNY  Radość tworzenia radością życia

  WARUNKI UCZESTNICTWA

·     w konkursie mogą brać udział osoby niepełnosprawne ( młodzież i dorośli ) uprawiające malarstwo, grafikę, rysunek i rzeźbę.

·     w konkursie nie przewiduje się podziału na kategorie artystyczne, wiekowe i rodzaje schorzeń

·     warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w określonym przez organizatorów terminie wyraźnie wypełnionej karty uczestnictwa oraz fotografii lub kopii laserowej prac zgłoszonych do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

·      każdy z twórców może przystąpić do konkursu we wszystkich wymienionych dziedzinach twórczości,

·      każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od jednej do dwóch prac,

·      prace malarskie, graficzne nie mogą przekraczać 170 cm /wysokość + szerokość/,

·      prace rzeźbiarskie nie mogą przekraczać 10 kg wagi,

·      każda praca powinna być zaopatrzona na odwrocie lub spodzie w metryczkę zawierającą następujące dane:

 imię i nazwisko twórcy; tytuł pracy; rok powstania; technika wykonania;

 wymiar (wysokość, szerokość)

·      zgłoszone do konkursu prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej,

·      prace bezwzględnie muszą być oprawione i przygotowane do ekspozycji,

·      prace nieoprawione nie będą eksponowane,

·      organizatorzy konkursu wobec dużej ilości prac oraz ograniczonej przestrzeni wystawienniczej zastrzegają sobie prawo do wyboru prac na wystawę lub zmianę formuły prezentacji,

·      prace zgłoszone do konkursu należy odbierać tuż po zakończeniu OPTAN 2008,

·      prace pozostawione będą sukcesywnie odsyłane na koszt uczestnika.

 

II. KONKURS PIOSENKI „Latarnia”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby niepełnosprawne bez względu na staż artystyczny, wiek i rodzaj wykonywanej twórczości piosenkarskiej.

 • Kwalifikacji uczestników do udziału w przeglądzie dokonuje Rada Artystyczna.

 • Podstawą do kwalifikacji przez Radę Artystyczną jest przesłana kaseta audio lub video
  z załączonym tekstem piosenek.

 • Kaseta powinna zawierać nagranie minimum 2 piosenek wykonanych w języku polskim.

 • Czas nagrania 1 piosenki nie może przekraczać 3 minut.

 • Jeżeli wykonawca jest obcokrajowcem lub przedstawicielem mniejszości narodowej, może wykonać jeden utwór w języku narodowym.   

 • Wskazane jest, by były to utwory polskie, napisane specjalnie dla uczestników konkursu lub też ich autorstwa.

 • Warunki artystyczne i techniczne prezentacji konkursowych ustali z wykonawcami kierownik artystyczny.

 • Każdy z wykonawców prezentuje w konkursie dwie piosenki.

 • Jury może poprosić o wykonanie dodatkowego utworu.

 • Organizatorzy zapewniają udział akompaniatora w próbach poprzedzających konkurs jak i w czasie jego trwania.

 • Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem, zespołem akompaniującym lub akompaniatorem.

 • Akompaniament może być również nagrany na kasecie audio, płycie CD lub innym nośniku oraz wykonany przy użyciu sekwensera.

III. KONKURS RECYTATORSKI „Widzimy ten sam świat”

WARUNKI UCZESTNICTWA

·      Konkurs ma charakter otwartego przeglądu dla osób niepełnosprawnych.

·      Uczestnicy wykonują dwa utwory lub ich fragmenty (utwory poetyckie, proza).

·      Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie kasety i karty zgłoszeniowej.

·      Do karty należy koniecznie dołączyć tekst wykonywalnego utworu.

·      Uczestnik nie może zmieniać zgłoszonego repertuaru.

·      Kwalifikacji uczestników do udziału w konkursie dokonuje Rada Artystyczna.

 

IV. KONKURS TEATRALNY  „Teatr życia”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Konkurs ma charakter otwartego przeglądu dla osób niepełnosprawnych.

 • Uczestnicy przygotowują (do wyboru):  

 • – fragment monodramu z wykorzystaniem rekwizytów i zbudowaniem sytuacji scenicznych /5-10 min./,

 • – fragment sztuki dialogowanej (dwu lub kilkuosobowej) w sytuacjach scenicznych, z wykorzystaniem rekwizytów i niezbędnych elementów scenograficznych i kostiumowych /10-15 min./,

 • – fragment akcji teatralnej, pantomimy, działań scenicznych czy happeningu teatralnego,

 • – fragment działań parateatralnych z czytelnym pomysłem i przesłaniem.

 • Zgłoszenia odbywają się poprzez przesłanie kasety z nagraniem audio w wypadku spektakli opartych na literaturze lub kasety video z nagraniem spektaklu bezsłownego, czyli akcyjnego.

 • Do karty należy koniecznie dołączyć tekst wykonywalnego utworu.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

·      Do oceny prac plastycznych i prezentacji konkursowych zostanie powołane przez organizatorów Jury złożone ze znanych  twórców, krytyków i animatorów kultury.

Dla uczestników konkursów przewidziano nagrody i wyróżnienia oraz:

      – Grand Prix dla wyróżniającej się osobowości artystycznej,

      – Nagroda im. ks. Biskupa Jana Chrapka za całokształt pracy artystycznej,

 •  Jury ma możliwość innego podziału nagród.

 • Grand Prix jest niepodzielna.

 • Ogłoszenie wyników konkursów oraz rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego Koncertu Galowego Laureatów 2008.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do konkursu prac plastycznych w prasie oraz wydawnictwach pokonkursowych.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrań audio i video, dokonanych podczas prezentacji konkursowych oraz Koncertu Galowego.

VII. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom niepełnosprawnym zakwaterowanie, wyżywienie, warunki techniczne do realizacji programu, reklamę, nagrody i wyróżnienia.

 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia, kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia KIZ lub orzeczenia ZUS, kaset oraz prac plastycznych na adres organizatora:

Centrum Rehabilitacji

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14

tel./ fax (056) 46 11 669

e-mail: grabowska@onet.pl

Termin zgłoszeń:

konkurs plastyczny – fotografie lub kopie laserowe prac do 1 lipca 2008 r. 

konkurs piosenkarski, recytatorski, teatralny – kasety z nagraniami  do 1 lipca 2008 r.

·      o wyniku prac Rady Artystycznej, biuro organizacyjne OPTAN 2008 poinformuje każdego ze zgłoszonych wykonawców do 6 sierpnia 2008 r.

·      Szczegółowy program OPTAN 2008 zostanie opracowany miesiąc przed rozpoczęciem przeglądu.

     

Jacek Frankowski

Tadeusz Woźniak

Ernest Bryll

Krystyna Grabowska

 

Karta zgłoszenia

OPTAN 2008

 

1. Nazwisko i imię                                                                                                                                                           

2. Adres                                                                                                                                                                          

3. Telefon kontaktowy, e-mail                                                                                                                                            

4. Numer PESEL                                                                                                                                                             

5. Określenie stopnia niepełnosprawności (właściwe podkreślić):

    a/ znaczny, umiarkowany, lekki

   b/ narząd ruchu  (osoba chodząca, wózek)

   c/ narząd wzroku (niewidomi, niedowidzący, inne)

 

   Prosimy załączyć kserokopię orzeczenia.

6. Zgłoszenie do konkursu:

plastycznego pt. „RADOŚĆ TWORZENIA RADOŚCIĄ ŻYCIA”

grafika, malarstwo, rysunek, rzeźba – ilość prac, tytuły                                                                                                      

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                               

piosenkarskiego pt. „LATARNIA”

tytuły utworów                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

recytatorskiego pt. „WIDZIMY TEN SAM ŚWIAT”

tytuły utworów                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

teatralnego pt. „TEATR ŻYCIA”

wyszczególnienie przygotowanego fragmentu teatralnego                                                                               

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

7. Informacja o osiągnięciach (załącznik do karty zgłoszenia)                                                                                                   

8. Potrzeby techniczne (nie dotyczy konkursu plastycznego)                                                                                                 

9. Inne uwagi                                                                                                                                                                            

 

Data …………………….                                                                                                              

                                                                                                               ……………………………

                                                                                                                                                            Podpis uczestnika

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również