Dodatkowy nabór do projektu Reaktywacja

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. ogłasza kolejny nabór do projektu pod nazwą ,REAKTYWACJA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji w wieku powyżej 29 roku życia, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 45 osób bezrobotnych (23 kobiet i 22 mężczyzn) (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż. (od dnia 30 urodzin), zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
• Osoby po 50 roku życia,
• Kobiety
• Osoby z  niepełnosprawnościami,
• Osoby długotrwale bezrobotne,
• Osoby o niskich kwalifikacjach,
• Osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób powracających na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.
Co najmniej 30 proc. uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.
• przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim).

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje
• doradztwo zawodowe / indywidualny plan działania (4 godziny na uczestnika Projektu);
• refundację doposażenia lub wyposażenia stanowsika pracy w kwocie 25 000,00 PLN – wymagany wkład własny wnoszony przez Pracodawcę w kwocie 5 500,00 PLN netto.

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców
• 30.11.2022 – 14.12.2022 r. – nabór uzupełniający do projektu,
• styczeń 2023 r.,
• lub do pełnego zapewnienia uczestników projektu w ramach naborów uzupełniających, których terminy będą publikowane na stronie.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy. Osoby do kontaktu: Barbara Kułaga i Aneta Gad 797 590 974, reaktywacja@it.kielce.pl

pr/

Data publikacji: 22.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również