Informacje, które muszę przedstawić pracodawcy

PFRON informuje, iż z dniem 5 kwietnia 2010 r. został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Powyższe informacje przekazuje się obecnie na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 312).
W związku z powyższym pracodawcy ubiegający się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składając dokumenty WnD wraz z załącznikami INFDP zobowiązani są do załączenia:
· informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy,
· sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych – dot. podmiotów gospodarczych zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Jednocześnie Fundusz informuje, iż beneficjenci korzystający z elektronicznej formy przekazywania dokumentów do Funduszu za pośrednictwem aplikacji SODiR – do chwili udostępnienia nowego wzoru formularza w wersji elektronicznej powinni składać miesięczne wnioski o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych WnD załączając dostępną w Systemie SODiR wersję załącznika (INFoPP) Informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis bądź Informacji o nieotrzymaniu pomocy – jednocześnie wysyłając do Biura Funduszu w wersji papierowej nowy wzór formularza.
Formularze do pobrania na stronie PFRON.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również