Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie o powyższej nazwie. Stanowi on odpowiedź na szeroko dyskutowany problem roli i przyszłości warsztatów terapii zajęciowej. Placówki te są niezbędnym ogniwem w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zdaniem SnrSS należy jednak przedefiniować ich rolę w całym systemie, jako że w chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony wymaga się od warsztatów sukcesów w obszarze aktywizacji zawodowej uczestników, z drugiej – nie daje się im niezbędnych narzędzi prawnych, organizacyjnych, finansowych, by ten sukces umożliwić.

W ramach projektu Stowarzyszenie podjęło się wypracowania i wdrożenia trwałej struktury uzupełniającej i modyfikującej obecny system wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Autorzy projektu są przekonani, że doskonałym uzupełnieniem funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej mogą być powstające przy nich spółdzielnie socjalne, tworzone jako miejsce praktyk, staży i pracy dla uczestników WTZ. Dlatego w oparciu o dobre praktyki krajów Unii Europejskiej i własne doświadczenie podjęli się opracowania strategii regulującej współpracę obu podmiotów. Dodatkowo, w ramach trójsektorowej współpracy pomiędzy samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi SnrSS chce stworzyć silne partnerstwa lokalne wspierające powstające przy WTZ spółdzielnie socjalne.

Rezultatem projektu będzie gotowe rozwiązanie wraz ze strategią jego wdrożenia. Zostanie ono upowszechnione w całej Polsce. Pojęte zostaną także działania mające na celu włączenie go w główny nurt polityki społecznej.
Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Konimpex Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.spoldzielnie.org

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również