Jest już nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej

Jest już nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE.

Rozporządzenie to zastąpi z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenie 800/2008, które w okresie przejściowym może być stosowane do końca bieżącego roku.

Z art. 1 ust. 2 lit. a nowego rozporządzenia wynika jednoznacznie, że określone w tym przepisie ograniczenie do 150 mln euro maksymalnej rocznej kwoty przeznaczonej przez władze krajowe na realizację danego instrumentu pomocowego, nie będzie miało zastosowania do pomocy w formie subsydiów płacowych i rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych ani do pomocy szkoleniowej.

Przypominamy, że strona polska jednoznacznie negatywnie zaopiniowała zapowiadane w projekcie tego rozporządzenia ograniczenie maksymalnej wysokości pomocy dla państwa członkowskiego do 100 mln euro i 0,01 PKB na jeden program pomocowy. Przyjęcie wstępnie planowanego rozwiązania groziłoby między innymi zaprzestaniem udzielania pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, które jest obecnie najpowszechniej stosowanym w naszym kraju instrumentem wspierania zatrudniania tej grupy osób, na co przeznacza się rocznie ponad 3 mld zł.

Niezależnie od przekazanego do Komisji Europejskiej negatywnego stanowiska rządu polskiego, dodatkowe działania na rzecz wykreślenia niekorzystnego przepisu z projektu rozporządzenia zostały podjęte na forum krajowym i europejskim – przy osobistym zaangażowaniu ministra pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz eurodeputowanych.

Z satysfakcją informujemy, że działania strony polskiej przyniosły pozytywny efekt i zadania na rzecz wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będą mogły być realizowane bez zakłóceń.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom, pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym, którzy przesłali do Komisji Europejskiej negatywne stanowisko do pierwszej wersji projektu rozporządzenia.

Tekst rozporządzenia KE zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a obecnie dostępny jest na stronie Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji pod adresem:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber

Info: BON

Data publikacji: 22.05.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również