Nowe zasady udzielania pomocy publicznej na zatrudnianie niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy publicznej z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe formy pomocy polegające na wypłacie pracodawcom dofinansowań do wynagrodzeń oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zostały zastąpione wyłącznie dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej, do którego został dostosowany polski system pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania płac osób niepełnosprawnych, wprowadziło jednolitą zasadę, że pomoc udzielana przez państwo nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy osoby niepełnosprawnej. Zakazano udzielania pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy zatrudnienie nowych pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy. Wyjątkowo pracodawca może zatrudnić osobę niepełnosprawną, jeżeli etat zwolnił się w związku z:

• dobrowolnym rozwiązaniem stosunku pracy, np. za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika albo

• zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę za naruszenie obowiązków pracowniczych bądź

• innym niezależnym od pracodawcy zdarzeniem, np. przejściem pracownika na emeryturę.

Od 1 stycznia dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności od 42 proc. do 200 proc. najniższego wynagrodzenia. Przy czym za najniższe wynagrodzenie przyjmuje się minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu w roku, za który przysługuje dofinansowanie.

WAŻNE!

Ustalając kwotę dofinansowania w danym roku pracodawca wylicza ją na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w styczniu danego roku.

Tak wyliczone dofinansowanie nie może przekroczyć u przedsiębiorcy 75 proc. kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego. Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego to wynagrodzenie brutto wraz z należnymi od pracodawcy składkami na ubezpieczenia społeczne oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

WAŻNE!

Koszt pracy pracownika niepełnosprawnego pracodawca wylicza na podstawie wynagrodzenia brutto, które przysługuje pracownikowi łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składkami na FP i FGŚP.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcy, jeżeli zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika spowoduje wzrost zatrudnienia netto ogółem u pracodawcy, jak i wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca otrzyma dofinansowanie w związku z zatrudnieniem nowego pracownika niepełnosprawnego w miejsce pracownika, z którym umowa została rozwiązana:

• z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 Kodeksu pracy),

• za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

• na mocy porozumienia stron wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Pracodawca uzyska również dofinansowanie, jeżeli utworzy miejsce pracy na skutek wygaśnięcia umowy o pracę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika – na jego wniosek.

Podstawa prawna:

• rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. UE L z 2008 r. nr 214, poz. 3),

• art. 2 pkt 1, pkt 4a, art. 25a, art. 26, art. 26a, 26b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.).

Szczepan Wroński

dyrektor Działu Prawnego POPON

Źródło:mojafirma.infor.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również