Nowy wniosek WN-U-G dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą

PFRON przypomina, iż w związku obowiązywaniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260) (pobierz), począwszy od 01 lipca 2011 r., osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, które ubiegają się o refundację składki emerytalnej i rentowej, składają wyłącznie nowy wzór wniosku WN-U-G, zgodny z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia (pobierz).

W związku z powyższym każdy wnioskodawca, bez względu na to, czy otrzymywał refundację składek za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, zobligowany jest wypełnić w nowym druku (pierwszorazowo oraz w razie aktualizacji danych), pozycje 10-12 („Forma prawna 1″, „Forma prawna 2″, „Forma własności”). Ww. dane nie występowały w poprzedniej wersji wniosku WN-U-G, obowiązującej do 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie.
Poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą wypełniania ww. punktów nowego druku WN-U-G. Nadmieniamy także, iż w przypadku beneficjentów składających wniosek elektronicznie, pozycja 11 i 12 druku wypełniana jest poprzez wybranie opcji „wybierz” (wówczas rozwija się katalog kodów zamieszczonych poniżej) i kliknięcie przyciskiem myszy na właściwy dla danego wnioskodawcy opis kodu.

10. „Forma prawna (1)”:
Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy:
1A – przedsiębiorstwo państwowe
1B – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1C – jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
1D – spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
2 – pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D.
W przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą, pole „Forma prawna (1)” powinno mieć wartość 2.

11. „Forma prawna (2)”:
Należy podać kod szczególnej formy prawnej stosownie do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) (pobierz).
Podmiot może być zakwalifikowany do jednej z niżej wymienionych grup:
· organy władzy, administracji rządowej (kod 01),
· organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 02),
· wspólnoty samorządowe (kod 03),
· sądy i trybunały (kod 06),
· Skarb Państwa (kod 09),
· spółki akcyjne (kod 16),
· spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17),
· spółki jawne (kod 18),
· spółki cywilne (kod 19),
· spółki komandytowe (kod 20),
· spółki przewidziane przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 23),
· przedsiębiorstwa państwowe (kod 24),
· państwowe jednostki organizacyjne (kod 28)
· gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 29),
· powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 30),
· wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 31),
· spółdzielnie (kod 40),
· fundacje (kod 48),
· fundusze (kod 49),
· Kościół Katolicki (kod 50),
· nne kościoły i związki wyznaniowe (kod 51),
· stowarzyszenia (kod 55),
· organizacje społeczne oddzielnie nie wymienione (kod 60),
· partie polityczne (kod 70),
· związki zawodowe (kod 72),
· organizacje pracodawców (kod 73),
· samorząd gospodarczy i zawodowy (kod 76),
· przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych (kod 80),
· wspólnoty mieszkaniowe (kod 85),
· bez szczególnej formy prawnej (kod 99).

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna prowadzi działalność w formie innej niż określona kodami z przedziału 01-85, należy wybrać kod 99 – bez szczególnej formy prawnej.

12. „Forma własności”:
Forma własności jest określana na podstawie procentowego udziału własności. Należy podać odpowiedni kod odpowiadający własności.
1 – Skarbu Państwa,
2 – państwowych osób prawnych,
3 – jednostek samorządu terytorialnego,
4 – krajowych osób fizycznych,
5 – pozostałych krajowych jednostek prywatnych,
6 – osób zagranicznych.

Nadmieniamy także, iż wnioskodawcy mający wątpliwości dotyczące sposobu wypełniania nowego wzoru druku WN-U-G, mogą skorzystać z opracowania przygotowanego przez PFRON w tym zakresie (czytaj).

Info: PFRON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również