Osoby dorosłe z autyzmem aktywne zawodowo

Fundacja Wspólnota Nadziei otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem" w ramach działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie przez najbliższe 2 lata.

Fundacja, opierając się na wieloletnich doświadczeniach ośrodków Europy Zachodniej, pragnie stworzyć innowacyjny w skali regionu punkt aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Funkcjonujący dzięki realizacji projektu model wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem spowoduje ich znaczne usamodzielnienie się oraz integrację społeczno-zawodową na otwartym rynku pracy. W Małopolsce jak dotąd nie funkcjonuje kompleksowy model wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem, dlatego też tak niezwykle istotne jest umożliwienie tym osobom skorzystania z proponowanego w ramach projektu wsparcia.

Osoby dorosłe z autyzmem nie dają się łatwo wpasować w istniejące systemy, mają trudności adaptacyjne. Zrozumienie oraz opracowanie odpowiednich sposobów postępowania w tak trudnej materii jest sprawą tym istotniejszą, iż autyzm jest nie tylko złożonym stanem chorobowym, ale obejmuje całe spektrum zaburzeń. W przypadku osób z autyzmem niezwykle trudne może być radzenie sobie ze społecznymi aspektami pracy, czyli interakcją z innymi ludźmi, w zmiennym i często nieprzewidywalnym otoczeniu.

Planowane w ramach projektu działania przewidują doskonalenie doradztwa
i poradnictwa zawodowego, wypracowanie nowatorskich metod przeciwdziałania bezrobociu – wdrożenie job coachingu, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów oraz znalezienie zatrudnienia dla osób z autyzmem.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby z autyzmem z terenu całego województwa małopolskiego o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie pozostają w zatrudnieniu – Beneficjenci Ostateczni. Wsparcie otrzyma 50 osób, które wyrażą gotowość i zainteresowanie proponowanymi formami aktywności.

Szczegółowe informacje związane z realizacją projektu znajdują się na stronie www.farma.org.pl/pokl2008 lub w siedzibie Fundacji Wspólnota Nadziei tel. 606 837 302.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również