Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 poz. 1407, z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r./.

W myśl art. 6 ust. 1 lit. i) w/w rozporządzenia Komisji wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymaga notyfikacji w przypadku, gdy jego wartość nie przekracza równowartości 10 mln Euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.

W celu monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy tej kategorii, pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zobligowany do przedstawienia co miesiąc skumulowanej wartości pomocy, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404, z późn. zm.).

W związku z powyższym Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR) sporządza się za okres jednego roku obejmując okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Wobec powyższego pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych za 2011 r.), przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (WnD) za miesiąc styczeń 2011 r., powinien złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej. Natomiast po otrzymaniu dofinansowania za miesiąc styczeń, przy wysyłaniu wniosku WnD za miesiąc luty 2011 r. powinien złożyć informację o otrzymanej pomocy publicznej za dany rok (wykazując otrzymaną pomoc od 1 stycznia do dnia sporządzenia wniosku) – a więc wykazując otrzymane dofinansowanie za styczeń 2011 r. itd.

Jak złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy, gdy rozliczam się elektronicznie?
Aby złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy w przypadku wnioskodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie, należy po wypełnieniu wniosku WN-D zaznaczyć w sekcji „Oświadczam że …” (dół wniosku) oświadczenie: „Do wniosku załączam informację o nieotrzymaniu pomocy …” oraz podpisać wniosek WN-D używając opcji „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”). Po dokonaniu tej czynności należy wybrać opcję „Załączniki” i z listy załączników dodać INF-O-PP (używając opcji „Dodaj INF-O-PP). System wyświetli wówczas Sekcję A, B, C, D formularza INF-O-PP oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy do tych samych kosztów (zamiast Sekcji E formularza, w której wykazywane są kwoty otrzymanej w danym roku pomocy w ramach subsydiów płacowych pracowników niepełnosprawnych). Po wypełnieniu koniecznych pozycji w druku należy go podpisać (opcja „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”) oraz przejść do załączników INF-D-P.

Jak złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy, gdy rozliczam się papierowo?
Wnioskodawca rozliczający się z PFRON papierowo (zgodnie z oświadczeniem w druku INF-D-P), składa wniosek WN-D, w którym w sekcji „Oświadczam że …” (dół wniosku) zaznacza oświadczenie: „Do wniosku załączam informację o nieotrzymaniu pomocy …”. Następnie wybiera dla siebie odpowiedni rodzaj formularza o pomocy publicznej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR) – w przypadku działalności w rolnictwie lub rybołówstwie,

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) – w przypadku działalności w pozostałych sektorach.

Wnioskodawca, który nie otrzymał w danym roku pomocy do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, wypełnia jeden z ww. formularzy pozostawiając ostatnią sekcję druku (w której należy wykazać kwoty otrzymanej w ramach subsydiów płacowych pomocy) niewypełnioną. Formularz należy podpisać. Dodatkowo należy dołączyć Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Wszystkie druki można pobrać z zakładki Formularze

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również