Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym

Propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej na spotkaniu konsultacyjnym

27 czerwca 2018 r. w CPS Dialog odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, dotyczące mapy drogowej budowy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem wiceministra Krzysztofa Michałkiewicza pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zakładów aktywności zawodowej oraz pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem ZAZ oraz propozycje zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Info i fot.: BON

Od redakcji NS

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Dorota Habich –  p. o. prezesa Zarządu PFRON, Tomasz Maruszewski – zastępca prezesa Zarządu PFRON oraz Michał Pelczarski – dyrektor Biura Pełnomocnika.

Nowe propozycje pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

27 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, na którym zaprezentowane zostały propozycje rozwiązań z zakresu rehabilitacji zawodowej planowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. Mapy drogowej wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Na spotkaniu przedstawiono założenia dla nowej usługi służącej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – zatrudnienia wspomaganego; propozycje zmian w zakresie funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych zawartych w ustawie o rehabilitacji… . Forma prezentacji skupiła się na sygnalizowaniu zmiany czy propozycji a nie na przedstawieniu konkretnej propozycji legislacyjnej.

Przedstawione przez ministerstwo założenia zatrudnienia wspomaganego nie są na tym etapie szczegółowymi propozycjami. Instrument ten ze względu na konieczność kompleksowego uregulowania będzie najprawdopodobniej zawarty w odrębnym akcie prawnym. Zgodnie z założeniami zatrudnienie wspomagane to indywidualna metoda pracy z osobą niepełnosprawną mająca na celu pomoc w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia u pracodawcy nie będącego chronionym rynkiem pracy. Instrument ten ma być realizowana przez certyfikowane agencje i być usytuowana na poziomie wojewody. Zatrudnienie wspomagane ma uzupełnić a nie zastąpić instrumenty wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Propozycje zmian w zakresie zakładów aktywności zawodowej są zmianami doprecyzowującymi zagadnienia związane z ich działalnością.

W stosunku do pozostałych zmian w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zaprezentowane zostały propozycje drobnych korekt, w tym takich, na które czekają od dawna pracodawcy. Doprecyzowania możemy oczekiwać w zakresie ustalania wskaźników zatrudnienia, momentu zaliczania pracownika do pracowników niepełnosprawnych czy uwzględniania wielości posiadanych przez pracownika orzeczeń oraz uelastycznienia norm czasu pracy w kontekście okresów rozliczeniowych. Kontrowersyjną propozycją w tym zakresie może być przedstawiona kwestia możliwości wycofania przez pracownika orzeczenia. Jedną z propozycji było również odejście od tworzenia w ramach ZFRON IPRów oraz zwiększenie poziomu środków ZFRON przeznaczanych na pomoc indywidualną do minimum 30%.

Minister Michałkiewicz zapowiedział również kolejną korektę w zakresie systemu ulg we wpłatach na PFRON. Propozycja obejmuje wprowadzenie elektronizacji tego procesu oraz stworzenie mechanizmów samoobliczania wysokości ulgi. W tym obszarze duże kontrowersje może budzić zapowiedziana zmiana w zakresie limitów wysokości udzielanych ulg w odniesieniu do konkretnych podmiotów. W tym zakresie przedstawiciel POPON zwrócił uwagę, że tego typu propozycje powinny uwzględniać inne niż wyłącznie status pracodawcy aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Największą uwagę budzi zaproponowana zmiana w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń. Przedstawiona propozycja zakłada przejście na formułę refundacji, wypłacanej pracodawcy po poniesieniu wszystkich kosztów. Na tym etapie nie zostały zaprezentowane szczegóły tej propozycji i zapowiedziany przepis przejściowy umożliwiający płynne przejście z jednego modelu na drugi. Proponowane rozwiązanie może być skutecznym rozwiązaniem na dzisiejsze trudności w realizacji instrumentu bezpośrednio wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ocena tej propozycji będzie możliwa dopiero po zaprezentowaniu konkretnego rozwiązania legislacyjnego.

W czasie spotkania przedstawiciel POPON zgłaszał uwagi do prezentowanych założeń oraz propozycję konkretnych rozwiązań, które mogłyby być wzięte pod uwagę przy opracowywaniu wdrażających te zmiany rozwiązań legislacyjnych. Zgłaszaliśmy również kwestie wymagające pilnego uregulowania w ustawie, m.inrealizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca br. Pisaliśmy o tym tu (zobacz link).

W czasie spotkania padły deklaracje o stabilnej sytuacji finansowej PFRON oraz konieczności dyskusji o sankcjach dla pracodawców w zakresie dofinansowań, która bywa niewspółmierna do naruszenia przepisów czy sytuacji pracodawcy wynikającej z rozwiązań w zakresie np. systemu ubezpieczeń społecznych.

Minister Michałkiewicz zapowiedział spotkanie o konkretnych rozwiązaniach wdrażających przedstawione propozycje pod koniec października br. POPON zaangażuje się w pracę nad każdym rozwiązaniem gwarantujący wsparcie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Instrumenty kierowane bezpośrednio do pracodawców gwarantują kompleksowość systemu. Głos pracodawców nie może być w tej dyskusji pominięty.

Info: POPON

Data publikacji: 28.06.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również