Raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Badając dane Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1993 - 2009, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiła raport obrazujący stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce w w/w okresie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w roku 2009.

Wnioski POPON na podstawie przedłożonego raportu:
• Wzrost aktywizacji zawodowej i spadek bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych powiązany jest z ogólnymi tendencjami rynku pracy, gdyż stopa bezrobocia w ciągu ostatnich lat obniżyła się wśród wszystkich pracujących.

• Należy zgodzić się, że wsparcie finansowe zatrudnienia osób niepełnosprawnych spełnia funkcję ochronną dla rynku pracy osób niepełnosprawnych. Dlatego też wsparcie to powinno zostać utrzymane co najmniej na dotychczasowym poziomie.

• Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykazane w Systemie Obsługi Dofinansowań PFRON w 2009 r. wskazuje, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych stanowi najskuteczniejsze narzędzie wpływające na wysokość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dlatego ewentualne propozycje zmian systemowych powinny zakładać zachowanie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i jego wysokość.

• Uproszczenie przepisów dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2009 r. zachęciło pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, co powinno stanowić przykład dla innych regulacji określających wsparcie dla osób niepełnosprawnych, gdzie również należałoby uprościć procedury ubiegania się o pomoc (np. refundacja dodatkowych kosztów dla zakładów pracy chronionej, pomoc udzielana przez samorządy powiatowe).

• Przedstawione dane wskazują na skuteczność rehabilitacji zawodowej realizowanej przez pracodawców przy udziale wsparcia publicznego. Oznacza to, iż ewentualne zmiany systemowe powinny uwzględniać wiodącą rolę rehabilitacji zawodowej w aktywizacji osób niepełnosprawnych.

• Należy zwiększyć pulę środków na rehabilitację zawodową w samorządach, które zdecydowanie większe kwoty przeznaczają na rehabilitację społeczną (np. turnusy rehabilitacyjne), która nie jest tak skuteczna jak rehabilitacja zawodowa.

 

Raport o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również