Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej

Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej

PFRON przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

W myśl art. 4 ust. 1 lit. p) ww. rozporządzenia Komisji wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymaga notyfikacji w przypadku, gdy jego wartość nie przekracza równowartości 10 mln Euro dla jednego przedsiębiorstwa rocznie.

W celu monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy tej kategorii, pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zobligowany do przedstawienia co miesiąc skumulowanej wartości pomocy, zgodnie z przepisami art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404, ze. zm.).

W związku z powyższym Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR), sporządza się za okres 1 roku obejmując okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Wobec powyższego pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń, który nie otrzymał innej pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych za 2016 r.), przy wysyłaniu wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D), za miesiąc styczeń 2016 r., powinien złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Jak złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy, gdy rozliczam się elektronicznie?
Aby złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy w przypadku wnioskodawców rozliczających się z PFRON elektronicznie, należy po wypełnieniu wniosku Wn-D zaznaczyć poniżej sekcji „Oświadczam że …” (dół wniosku) informację: „Do wniosku załączam: informację o nieotrzymaniu pomocy …” oraz podpisać wniosek Wn-D używając opcji „Podpisz podpisem PFRON” (lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”). Po dokonaniu tej czynności należy wybrać opcję „Załączniki” i z listy załączników dodać INF-O-PP/INF-O-PR (używając opcji „Dodaj INF-O-PP” lub „Dodaj INF-O-PR”). System wyświetli wówczas Sekcję A, B, C, D formularza INF-O-PP (bądź A, B, C, formularza INF-O-PR) oraz oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy do tych samych kosztów (zamiast Sekcji E formularza INF-O-PP lub D formularza INF-O-PR, w której wykazywane są kwoty otrzymanej w danym roku pomocy w ramach subsydiów płacowych pracowników niepełnosprawnych).
Po wypełnieniu koniecznych pozycji w druku należy go podpisać (opcja „Podpisz podpisem PFRON” lub „Podpisz podpisem kwalifikowanym”) oraz przejść do załączników INF-D-P.

Jak złożyć informację o nieotrzymaniu pomocy, gdy rozliczam się papierowo?
Wnioskodawca rozliczający się z PFRON papierowo wybiera dla siebie i dołącza do wniosku Wn-D oraz druku INF-D-P odpowiedni rodzaj formularza o pomocy publicznej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:
· Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PR) – w przypadku prowadzenia działalności w rolnictwie lub rybołówstwie,
· Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) wraz z Informacjami wymaganymi na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE z 26.06.2014, str. 1) w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych – w przypadku prowadzenia działalności w pozostałych sektorach.

Wnioskodawca, który nie otrzymał w danym roku pomocy do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, wypełnia jeden z ww. formularzy pozostawiając ostatnią sekcję druku E bądź D (w której należy wykazać kwoty otrzymanej w ramach subsydiów płacowych pomocy) niewypełnioną. Formularz należy podpisać. Dodatkowo należy dołączyć podpisane Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
Wszystkie druki można pobrać z zakładki Formularze.

Info: PFRON

Data publikacji: 04.02.2016 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również