Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis bez znaczenia

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis bez znaczenia

Dobra informacja dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne! Każdy, kto wydaje środki na wsparcie swoich pracowników w ramach zasady de minimis, nie musi już składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Od 1 lipca 2014 r. de facto zaczęło obowiązywać w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006 wprowadza ono dość istotne zmiany korzystne dla przedsiębiorców, tj. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. będzie mógł skorzystać z pomocy de minimis.

Nowe rozporządzenie KE ma wpływ na polskie ustawodawstwo w postaci zmiany wielu rozporządzeń wykonawczych np. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które dzisiaj wchodzi w życie. Pracodawca wydatkujący ZFRON wysyłając wniosek o wydanie zaświadczenia de minimis nie musi już załączać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

– Zmiana została pozytywnie przyjęta przez pracodawców – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – zmniejsza bowiem biurokrację, uporządkowuje i usprawnia prowadzenie postępowania administracyjnego. W praktyce przy wcześniejszych zapisach bardzo często nie było mechanizmów weryfikacji sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy, więc badanie kondycji ekonomicznej pracodawcy zostało uznane za niecelowe. Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis warunkuje również konieczność doprecyzowania przepisów i zmianę trzech innych aktów prawnych: w zakresie wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, refundacji kosztów szkolenia oraz pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej.
Zmiany w tych aktach prawnych mają właściwie jedynie charakter dostosowujący, redakcyjny i porządkujący – tłumaczy Mateusz Brząkowski.

Info: popon.pl

Data publikacji: 02.07.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również