Terminowość kosztów płacy – zmiana od 1 stycznia 2019 r.

Terminowość kosztów płacy – zmiana od 1 stycznia 2019 r.

PFRON przypomina, iż art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[1] stanowi, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez pracodawców postulatom, dotyczącym stosunkowo małych kwot wpłat do ZUS dokonanych po terminie, o którym mowa w art. 26a ust. 1a¹ pkt 3, rygor wynikający z powyższego przepisu został złagodzony ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych[2] poprzez dodanie w ustawie o rehabilitacji (…) art. 26a ust. 1a2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie ze wskazaną powyżej zmianą ustawy o rehabilitacji (..) składki do ZUS będą mogły być odprowadzone po terminie wskazanym w aktualnie obowiązującym art. 26a ust. 1a¹ pkt 3, jeśli kwoty opłacone po tym terminie nie przekroczą 2% należnych od pracodawcy, miesięcznych składek. Oznacza to, że pracodawca będzie mógł dopłacić należne składki ZUS z uchybieniem terminu przekraczającym 14 dni, pod warunkiem że ta dopłata obejmie nie więcej niż 2% faktycznie należnych składek za dany okres sprawozdawczy.

Regulacja ta będzie miała zastosowanie także do postepowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., które będą dotyczyły wniosków złożonych za okresy od kiedy obowiązuje art. 26a ust. 1a¹ pkt 3 tj. za okresy począwszy od 12/2012 r.

1. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, ze zm.
2. Dz. U z 2018 r., poz. 2192

Info: PFRON
Data publikacji: 05.12.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również