UE sprzyja wykluczonym

UE sprzyja wykluczonym

Do 18 kwietnia 2016 roku muszą zostać wprowadzone w życie dyrektywy unijne dotyczące zatrudnienia, w których w szczególny sposób podkreślone są aspekty społeczne.

Na rynku pracy znana jest niechęć przedsiębiorców do zatrudniania osób bezdomnych, uzależnionych czy niepełnosprawnych, choć ustawa o zamówieniach publicznych już obecnie zawiera tzw. klauzule społeczne, preferujące zatrudnianie takich osób.

Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie UE będą zobowiązane do podejmowania kroków, by przy realizacji zamówień publicznych wykonawcy przestrzegali obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy.

Państwa członkowskie będą musiały stworzyć mechanizmy weryfikacji przestrzegania tych praw przez podwykonawców. Pojawi się nowa kategoria podmiotów, dla których państwa powinny zastrzec w krajowych przepisach preferencje w postępowaniu przetargowym. Dotyczy to m. in. o zakładów pracy chronionej czy wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób z niepełnosprawnością i wykluczonych.

Niektóre zamówienia na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne państwa UE będą mogły zastrzec tylko dla wykonawców spełniających określone kryteria, których celem jest misja w zakresie służby publicznej. Kwestia aspektów społecznych dotyczy nie tylko samego zatrudniania osób z niepełnosprawnością czy bezrobotnych, ale także zwracania uwagi na rodzaje umów o pracę, co może być początkiem końca tzw. umów śmieciowych.

Takie podejście może mieć wpływ na zapewnienie godnej pracy i umożliwienie zatrudnienia osób dotychczas praktycznie wykluczonych z rynku pracy oraz na ich integrację społeczną. W tym aspekcie krajowy rynek pracy wymaga wsparcia, bo jak dotąd bywa on zamknięty a pracodawcy boją się zatrudniać osoby np. uzależnione, bezdomne czy psychicznie chore.

Dobrym przykładem już stosowanych klauzul społecznych jest miasto Brzeziny, gdzie w postępowaniu dotyczącym odbioru odpadów komunalnych zastrzeżono, że wykonawca powinien zatrudniać osoby z niepełnosprawnością czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, który podobny wymóg zamieścił w ogłoszeniu dotyczącym usług kateringowych.

Oprac. MarC

Data publikacji: 14.12.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również