W projekcie poselskim – głównie zmiany w art. 22

W projekcie poselskim – głównie zmiany w art. 22

8 września o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Sejmu – budynek F, na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 3845). Uzasadniać będzie go poseł Sławomir Piechota.

Projekt z 19 sierpnia br., który ukazał się z inicjatywy posłów PO, dotyczy m.in. doprecyzowania i uzupełnienia obowiązujących przepisów w zakresie finansowania PFRON, zmierzających do zwiększenia jego przychodów oraz wyeliminowania nieprawidłowości w systemie ulg i obniżeń wpłat dokonywanych na PFRON przez pracodawców, wprowadzenia ustawowego unormowania kwestii związanej z wystawieniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Część propozycji jest niekorzystna dla pracodawców.

Projekt zakłada, m.in. że firma, która udziela ulg kontrahentom z tytułu art. 22 ustawy o rehabilitacji, będzie musiała prowadzić ewidencję na odpowiednich drukach i przekazywać do PFRON miesięczne dane o kwocie udzielonych obniżeń. Niedopełnienie tych obowiązków oraz przyznawanie obniżeń mimo niespełnienia ustawowych warunków będą skutkować nałożeniem kary polegającej na wpłaceniu do funduszu 5, 10 lub 30 proc. kwoty obniżenia w zależności od rodzaju nieprawidłowości.
Jak oceniają przedstawiciele organizacji pracodawców osób z niepełnosprawnością powyższy przepis dot. sankcji jest bardzo ogólny, a kary w stosunku do niewielkich pomyłek zbyt wysokie.

Ponadto z grona podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg proponuje się wykluczenie tych, które świadczą usługi najmu, dzierżawy lub leasingu oraz trudniące się handlem.

Kolejna propozycja: pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniem szczególnymi, których zatrudnianie będzie umożliwiało udzielanie obniżek we wpłatach na PFRON, będą musieli mieć orzeczony zarówno stopień, jak i schorzenie szczególne, nie wystarczą – jak dotychczas – zaświadczenia lekarskie.

Według posła Bogdana Rzońcy (PiS), który wystąpił do Biura Legislacyjnego Sejmu, projekt jest sprzeczny z Konstytucją RP oraz prawem europejskim.
Uważa on, że wyłączenie możliwości obniżenia wpłat na Fundusz przy zakupie usługi leasingu, najmu czy dzierżawy świadczonych przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością jest naruszeniem zasad wolności gospodarczej.
Ponadto zwiększenie obowiązków pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i na tej podstawie udzielają ulg, są przejawem ich dyskryminacji.
Biuro Legislacyjne Sejmu w zakresie swojej właściwości, dokonując wstępnej analizy projektu pod kątem jego zgodności z przepisami regulaminu Sejmu w opinii BL – 1600 – 279/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. stwierdziło m.in., że:
„Uzasadnienie projektu ustawy budzi wątpliwości co do wypełnienia dyspozycji art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu bowiem w zasadzie ogranicza się do opisania poszczególnych zmian, nie wskazując przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i prawnych projektu. Skutki finansowe wskazano jedynie w odniesieniu do zmiany pierwszej, pociągającej za sobą zwiększenie wydatków (w tym zakresie wskazano także źródła finansowania). Jak się wydaje, intencją także wielu pozostałych zmian jest pozytywny skutek finansowy dla PFRON, zmierzają one bowiem do zwiększenia jego przychodów, czego jednak wnioskodawcy nie zaznaczyli wyraźnie oraz nie przedstawili stosownych wyliczeń. Omawiając zmianę piątą wskazano jedynie, że obecna skala błędnego obniżenia wpłat na PFRON to ok. 100 mln zł, z czego nie wynika wprost, że taki będzie przewidywany skutek wprowadzenia tej zmiany w życie. Ponadto brak jest w uzasadnieniu oceny co do sumarycznych skutków finansowych całości projektu ustawy.
Dodawany w nowelizowanej ustawie art. 22 ust. 9 zawiera upoważnienie do wydania rozporządzenia. Wnioskodawcy, wbrew dyspozycji art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu, nie przedstawili założeń projektu tego aktu wykonawczego, ograniczając się do powtórzenia wytycznych czego nie można uznać za wypełnienie tego przepisu regulaminu.”
Treść projektu poselskiego do pobrania:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=3EDA856A0AB81551C1257EB3002645AC

Oprac. rhr

Data publikacji: 03.09.2015 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również