Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wyliczanej na podstawie art. 26a, ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji (…)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P (załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261) należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego.

І. Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres wrzesień – grudzień 2012 r.:
Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej:

1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2. 115% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3. 45 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).

Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty będą wynosić:
1. 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej,
2. 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1386 zł. (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475 z późn. zm.).
Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty:

stopień niepełnosprawności Otwarty rynek ZPCHR
znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki
ze schorzeniami specjalnymi

2.744,28 zł

1.933,47 zł 1.060,20 zł 3.049,20 zł 2.148,30 zł 1.178,10 zł
bez schorzeń specjalnych 1.746.36 zł 1.115,73 zł 436,59 zł 2.494,80 zł 1.593,90 zł 623,70 zł

ІІ. Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – grudzień 2013 r.:
Na podstawie art. 1 ust. 10 oraz art. 12 ust. 1 ww. ustawy 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji, kwota dofinansowania wynikająca z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji za ww. okres ulegnie zmianie
Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej i otwarty rynek pracy:
1. 180% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2. 100% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3. 40 % najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ww. kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji).
Powyższe kwoty będą dotyczyć, mając na uwadze obecny stan prawny, zarówno zakładów pracy chronionej, jak i pracodawców z otwartego rynku pracy. Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.
Poniższa tabela przedstawia wyliczone kwoty:

stopień niepełnosprawności Otwarty rynek
ZPCHR
znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki
ze schorzeniami specjalnymi

3.300,00 zł

2.100,00 zł 1.200,00 zł 3.3000,00 zł 2.100,00 zł 1.200,00 zł
bez schorzeń specjalnych 2.700,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł 2.700,00 zł 1.500,00 zł 600,00 zł

Należy tu dodatkowo nadmienić, iż kwota dofinansowania do wynagrodzenia danego pracownika uzależniona jest dodatkowo od art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zgodnie, z którym kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie i terminowo poniesionych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75% tych kosztów.

Ponadto zgodnie z art. 26 b ust. 7 z dofinansowania wyłączone są kwoty kosztów płacy pracownika, które zostały sfinansowanie przez pracodawcę ze środków publicznych. Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lub z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również