Zmiana rozporządzeń i obwieszczenie

Zmiana rozporządzeń i obwieszczenie

Zmiana rozporządzeń w sprawie zadań powiatu i województwa

18 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone dwa rozporządzenia:

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa
Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie INF

20 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 809).

Jednolity tekst rozporządzenia

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym ZPCH

23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 814).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 30 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności

23 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 820).

Zmiana polega na uchyleniu ust. 2 § 5 oraz pkt 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dotyczą one oceny obniżonej sprawności ruchowej dokonywanej przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Nowelizacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Rozporządzenie

Zmiana rozporządzenia w sprawie ZFRON od 30 czerwca 2014 r.

24 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 820).

Rozporządzenie zawiera przede wszystkim przepis przedłużający obecnie obowiązujące rozporządzenie z 2007 r. w sprawie ZFRON do dnia 30 czerwca 2021 r.

Zawarte w nim są także zmiany wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12. 2013, str. 1), będącego podstawą do udzielania pomocy de minimis przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiany te polegają na:

1. rezygnacji z zakazu udzielania pomocy de minimis podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10. 2004, str. 2) – pracodawca przy wnioskowaniu o pomoc de minimis nie będzie musiał składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
2. określeniu podstawy prawnej do wydania zaświadczeń o pomocy de minimis pracodawcom, którzy utracili status zakładu pracy chronionej ale zachowali prawo gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, stosownie do art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji (…).

Data publikacji: 25.06.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również