Zwiększenie zatrudnienia to nadrzędny cel strategii

Zwiększenie zatrudnienia to nadrzędny cel strategii

W grudniu ub. roku w Warszawie podczas jubileuszowego, 10. posiedzenia Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin zaprezentowano Strategię na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2030.

Głównymi jej założeniami jest pełne włączenie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i zawodowe, a także zagwarantowanie realizacji praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie ram długofalowej polityki krajowej.

W ramach strategii wskazano cztery obszary funkcjonowania państwa, które mają służyć osiągnięciu celu, jakim jest włączenie osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa: zdrowie, zabezpieczenie społeczne, edukacja i praca.

W ramach polityki zdrowotnej mają być zapewnione osobom z niepełnosprawnościami odpowiednie usługi zdrowotne, np. telemedycyna, czy kompleksowa rehabilitacja.

Zabezpieczenie społeczne to przede wszystkim stworzenie warunków do niezależnego życia poprzez różne formy zindywidualizowanego wsparcia.

W obszarze edukacji zwraca się głównie uwagę na edukację włączającą na każdym etapie nauki oraz przygotowanie ucznia z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy, w którym powinien być aktywnym uczestnikiem. Celem tego obszaru jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

kat
Data publikacji: 02.01.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również