Czas pracy osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2012 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej zarówno do znacznego, umiarkowanego, jak i lekkiego stopnia niepełnosprawności wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, chyba że przedstawi on pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy do 7 godzin od lekarza medycyny pracy lub, w przypadku gdy zakład nie posiada lekarza, to od lekarza prowadzącego osobę niepełnosprawną.

Poseł Wojciech Penkalski z Ruchu Palikota zwrócił się do ministra pracy i polityki społecznej z interpelacją w sprawie dobowego wymiaru czasy pracy osób niepełnosprawnych prosząc o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy przewiduje się zmiany w procedurze wydawania przez lekarzy zaświadczeń o czasie pracy osoby niepełnosprawnej?
2. Dlaczego osoby niepełnosprawne nie mają możliwości odwołania się od decyzji lekarza zakładowego, który posiada często wiedzę ogólną na temat ich choroby?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda odpowiedział na interpelację posła Wojciecha Penkalskiego wyjaśniając:

Brak drogi odwoławczej w sprawach objętych przepisami art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) nie wyłącza możliwości uzyskania przez osobę niepełnosprawną zaświadczenia, o którym mowa w tym przepisie.

Należy zaznaczyć, że wskazana powyżej ustawa nie ogranicza pracownika niepełnosprawnego w ten sposób, że w celu uzyskania zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy może on przebadać się tylko raz. Pracownik o takie zaświadczenie, a tym samym przebadanie na jego potrzeby, może do pracodawcy występować nawet kilkukrotnie.

Z przepisów art. 29 § 31-33 Kodeksu pracy wynika, iż poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, w tym o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. O ich zmianie tych warunków pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przez upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Także poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. W związku z powyższym zmiana norm czasu pracy obowiązujących pracownika wynikająca ze zmiany przepisów ustawowych obliguje pracodawcę do przekazania pracownikowi na piśmie informacji o tej zmianie także w przypadku, gdy pracodawca dokonuje tego przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również