Poselski projekt jest zbyt drastyczny

Stanowisko Business Centre Club w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Rozumiejąc potrzebę dokonania nowelizacji ustawy ze względu na ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji PFRON-u i grożącą utratę płynności finansowej uważamy jednak, że niektóre z proponowanych w projekcie zmian idą zbyt daleko i spowodują zachwianie stabilizacji finansowej systemu pomocy osobom niepełnosprawnym.

1. Notowany ostatnio dynamiczny wzrost liczby pracowników niepełnosprawnych wynika w dużym stopniu z faktu ujmowania w ewidencji zatrudnionych emerytów. BCC uważa, że zaprzestanie finansowania pracowników z uprawnieniami emerytalnymi, posiadających umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności (art. 26a ust. 1a) umożliwi w miarę normalne funkcjonowanie finansowe PFRON bez wprowadzania aż tak drastycznych zmian, jak proponowane dalej w projekcie ustawy.

2. Widzimy potrzebę zwiększenia wysokości przysługujących pracodawcy kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, ale uważamy, że obniżenie dofinansowania w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności nie powinno być tak drastyczne (art. 26a ust. 1).

3. Nie możemy zgodzić się, aby przy naliczaniu SOD pod pojęciem „najniższe wynagrodzenie” rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 roku (art. 2 pkt 1).
Proponujemy utrzymanie obecnie obowiązującej zasady odnoszenia wysokości naliczeń SOD do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

4. Proponujemy również utrzymanie określonego w art. 26c ust. 3 ustawy 14-dniowego terminu wypłaty miesięcznego dofinansowania z Funduszu. Wydłużenie terminu do 30 dni spowoduje zachwianie płynności finansowej zakładów pracy chronionej.

5. Nie do przyjęcia jest proponowana zmiana w art. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzenie tej zmiany wraz z proponowaną utratą przez zakłady pracy chronionej zwolnień podatkowych m. in. w zakresie podatku od nieruchomości na tyle drastycznie zmniejszy naliczenia na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, że fundusz ten nie będzie w stanie zagwarantować osobom niepełnosprawnym podstawowych nakładów w zakresie opieki medycznej i rehabilitacji. Proponujemy pozostawienie naliczeń na ZFRON na dotychczasowym poziomie czyli 90 proc., jeżeli zostanie przyjęta proponowana zmiana w art. 31 ust. 1.

6. Zwracamy uwagę na brak w projekcie wyliczenia skutków finansowych wprowadzenia proponowanych zmian, co utrudnia dokładne wskazanie, bez wprowadzenia których zmian udałoby się uratować płynność finansową PFRON.

Zofia Żuk
wiceprezes BCC, prezes firmy Łuksja
tel. 25 798 30 21, zofia@bbc.org.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również