Wystąpienie RPO w sprawie zmiany procedury orzekania

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz pismem z dnia 9 lutego 2012 r. zwróciła się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy o zajęcie stanowiska w sprawie procedury orzekania o niepełnosprawności przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Problemem również sygnalizowanym przez „Nasze Sprawy” jest przepis mówiący o tym, że osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. W konsekwencji przepis ten niejednokrotnie powoduje sytuacje, że przez okres pomiędzy utratą ważności posiadanego orzeczenia, a terminem wydania nowego, wnioskodawcy pozostają bez dokumentu poświadczającego ich niepełnosprawność. Ich sytuacja prawna jest taka jakby utracili przysługujące im uprawnienia, co uniemożliwia np. niepełnosprawnym studentom korzystanie ze stypendium wypłacanego w ramach programu STUDENT II realizowanego przez PFRON.

Głównym celem wprowadzenia obowiązującego rozporządzenia było usprawnienie procedury orzekania o niepełnosprawności. Jednak na podstawie skarg napływających do rzecznika praw obywatelskich dotkliwym dla osób niepełnosprawnych efektem wprowadzenia tej regulacji jest fakt, że wiele osób pozostaje bez zachowania ciągłości statusu osoby niepełnosprawnej z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy.
Prof. Lipowicz zwróciła się ponadto o podjęcie działań zmierzających do zmiany tych przepisów.

Kat

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również