Sejm za ustawą o dostępności

16 lipca Sejmowa Komisja Infrastruktury jednogłośnie przyjęła rządowy projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Na posiedzeniu plenarnym 19 lipca dokument ten zatwierdził Sejm. Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, nikt nie głosował przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Przypomnijmy: zakłada on, że sektor publiczny, na przykład urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. W praktyce oznaczać to będzie między innymi konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych i niewidomych.

W indywidualnych przypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.

Ma również powstać Fundusz Dostępności, z którego będą finansowane działania na rzecz dostępności, a wsparcie z niego, będzie udzielane w formie pożyczki lub kredytu bankowego (z możliwością częściowego umorzenia) lub dotacji na częściową spłatę kapitału albo odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż środki funduszu. Z uzasadnienia wynika, że koszt wdrożenia ustawy ma wynieść 13,3 mld zł, z czego 3,9 mld zł przeznaczy budżet państwa.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania pięciu procent zniżki we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt zakłada, że będzie można złożyć skargę do PFRON na podmiot, który nie spełnia warunków dostępności. Pozytywne jej rozpatrzenie ma skutkować nakazem zapewnienia dostępności. Nie wywiązanie się z tego nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Rządowym koordynatorem dostępności będzie minister inwestycji i rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności, która będzie wypracowywać i rekomendować do wdrożenia najlepsze rozwiązania dla różnych sektorów i polityk publicznych. Zasiądą w niej eksperci rządowi i z organizacji pozarządowych. Ponadto każdy organ władzy publicznej wyznaczy w obsługującym go urzędzie co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności. Dotyczy to na przykład ministerstw, urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, sądów, prokuratur. Tacy koordynatorzy powinni zostać wyznaczeni do końca września 2020 roku.

Projekt przewiduje, że przepisy zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach, bowiem podmioty publiczne będą miały 24 miesiące czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

rhr/, fot. pixabay.com
Data publikacji: 19.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również