Mniejsza dotacja dla PFRON?

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa okołobudżetowa) w art. 10 zaproponowano zmianę, która ma wpływ na wysokość dotacji budżetowej dla PFRON na z dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Przepis ma następujące brzmienie:
„W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016 i Nr 209, poz. 1234, 1244) w art. 46 a w ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 46a. 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa:
„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a – w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok”.

Obecnie przepis ten określa, że PFRON otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w wysokości 55% środków. Jednakże od kilku lat jego obowiązywanie tego zapisu było zawieszone z powodu dodanych do ustawy o rehabilitacji przepisów przejściowych stanowiących o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej dla Funduszu (art. 68d – 68fa ustawy).

Powyższa zmiana spowoduje, iż na stałe w kolejnych latach PFRON będzie otrzymywał dotację celową z budżetu na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością w wysokości do 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok.

Info: R.S.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również