Powstał projekt założeń „migówki”

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) opublikowało na swojej stronie internetowej pełną wersję projektu założeń do Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania w komunikowaniu się.

Prace nad tą ustawą trwały prawie trzy lata – jej wprowadzenie premier Donald Tusk zapowiedział już w 2007 roku. Były trudne, bo „migówka” – jak potocznie nazywa się ustawę – musiała stworzyć stan prawny pozwalający wyrównać szanse osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniewidomych w kontaktach w życiu społecznym i w zakresie osobistego rozwoju. Przede wszystkim uwzględniono zasadę swobodnego wyboru przez te osoby metody komunikowania się, która nie dyskryminuje żadnej z grup. Ustawa zrównuje prawa osób posługujących się systemem Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemem Językowo-Migowym (SJM) i Sposobami Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN). Wszyscy powinni mieć zapewniony, równy dostęp do nauki wybranej metody komunikacji i na różnych poziomach. Dotyczy to również ich rodzin i osób zamieszkujących z nimi.
SMS-y, faksy, e-maile, strony internetowe dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu słuchu i wzroku, przekazy telewizyjne ze ścieżkami dialogowymi – napisami, oraz kreślenie liter na dłoni, alfabet Lorma, alfabet palcowy i znaki języka migowego odbierane dotykiem – są w proponowanej ustawie równoprawnymi środkami komunikowania się. Projekt „migówki” dokładnie określa sposoby kontaktów tych grup osób z instytucjami publicznymi, służbami interwencyjnymi i ratowniczymi, zasady i rodzaje kształcenia, ich dostępności do przekazu telewizyjnego i dorobku polskiej sztuki filmowej.
Dzięki SMS-om osoby z dysfunkcją słuchu będą mogły zgłaszać informacje o niebezpiecznych zdarzeniach i uzyskiwać szybko pomoc stosownych służb.
Na określone numery telefon będą mogły także wysyłać SMS-y z zapytaniami w różnych sprawach – i uzyskiwać odpowiedzi – do instytucji i urzędów administracji publicznej. Organa te będą również zobowiązane do tworzenia listy tłumaczy PJM, SJM i SKOGN, tak by osoba niesłysząca mogła przed wizytą w urzędzie poinformować, za pomocą SMS-a o potrzebie wezwnia określonego tłumacza.
Organem doradczym ministra pracy i polityki społecznej odpowiedzialnego za ten akt prawny będzie Rada Języka Migowego (10 osób). Jednym z jej członków będzie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Projekt założeń został wysłany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.
Dopiero po zebraniu wszystkich uwag BON przygotuje projekt ustawy.
Projekt założeń do ustawy o języku migowym: pobierz

Projekt założeń do ustawy o języku migowym: pobierz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również