Rada Ministrów zmieniła przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych

14 października Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne będzie udzielana wyłącznie osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą oraz rolnikom niepełnosprawnym lub tym, którzy zobowiązani są do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników. Zgodnie z przygotowaną nowelizacją, firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne otrzymają dofinansowanie do wynagrodzeń w wysokości do 75 proc. kosztów płacy. Obniżenie pułapu pomocy publicznej wynika z dostosowania przepisów krajowych do wspólnotowych. Poszerzono katalog działań, które umożliwiają pracodawcom ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów, jeśli zatrudniają osoby niepełnosprawne. Dodatkowo będą mogli otrzymać refundację w związku z zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych. Będzie to możliwe także w odniesieniu do technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych pracowników.
Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej będą mogli rekompensować dodatkowe koszty budowy lub rozbudowy obiektów lub pomieszczeń zakładu. To rozwiązanie dotyczyć ma zakładów zatrudniających co najmniej 50 proc. niepełnosprawnego personelu, a pomoc udzielana będzie przez samorząd województwa na podstawie zawartej z pracodawcą umowy. Projekt zakłada odejście od różnicowania wysokości pomocy dla przedsiębiorców (w zależności od typu pracodawcy) przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowania wysokości pomocy w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika. Wzrosną kwoty dofinansowania do wynagrodzeń o 30 pkt proc. dla pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz o 10 pkt proc. dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Pomoc będzie stosowana także wobec osób mających ustalone prawo do emerytury. Prawo do uzyskania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy będzie przysługiwać temu, który jako pierwszy zatrudnił taką osobę.
Aby uprościć zasady udzielania pomocy odstąpiono od obowiązku występowania przez pracodawcę z wnioskiem o udzielenie pomocy na okres roczny oraz rozliczenia rocznego z udzielonej pomocy. Wydłużono także termin wypłaty refundacji składek z 7 do 14 dni. Pracodawcy wykonujący działalność gospodarczą nie będą musieli przestawiać informacji o poniesionych podwyższonych kosztach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w związku z uzyskaniem dofinansowania wynagrodzeń zatrudnionych tych pracowników.

Info: Centrum Informacyjne Rządu

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również