Konkursy PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił następujące konkursy:

 VI edycję konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych

„RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

Celem konkursu jest promowanie i wspieranie ponadstandardowych i nowatorskich działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz polepszania jakości życia osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia jak również uczestnictwa w życiu społecznym.

Ideą Konkursu jest: tworzenie i realizowanie projektów we współpracy z ich odbiorcami – osobami niepełnosprawnymi, jak również lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wolontariuszami, czego efektem jest wypracowanie właściwej płaszczyzny współdziałania wymienionych podmiotów, promowanie i nagradzanie działań, które istotnie przyczyniają się do zmiany jakości życia osób niepełnosprawnych w ich lokalnym środowisku.

W konkursie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, byli laureatami ubiegłorocznej edycji konkursu, uzyskali grant lub dofinansowanie ze środków publicznych do projektu zgłoszonego do konkursu w kwocie przekraczającej 70 proc. całkowitego budżetu przedsięwzięcia.

Organizacje pozarządowe mogą być partnerami w realizacji poszczególnych zadań w ramach wnioskowanego projektu.

Wnioskodawcy wnioskują w podziale na dwie kategorie:

pierwsza – gminy,

druga – powiaty, w tym miasta na prawach powiatu.

Projekty do konkursu muszą być zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Termin składania projektów do 25 lipca 2008 r. na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem „RÓWNE SZANSE, RÓWNY DOSTĘP”

Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu w Biurze PFRON:

Małgorzata Radziszewska, tel. 022. 652-92-51

malgorzata_radziszewska@pfron.org.pl

 

V edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską,

których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze:

zdrowotnym, zawodowym i społecznym

„OTWARTE DRZWI”

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Do konkursu pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Warunki nadsyłania prac

1. Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu.

2. Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga przesłania pracy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, wraz z opiniami recenzentów.

3. Zgłoszenia pracy dokonuje się na właściwym druku, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie.

4. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Termin składania prac: do 25 lipca 2008 r. na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem „OTWARTE DRZWI”

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Tomasz Wojakowski, tel. 022. 652-92-58

tomasz_wojakowski@pfron.org.pl

Izabela Siemaszko, tel. 022. 652-92-59

izabela_siemaszko@pfron.org.pl

 

 

VI edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej

„SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Tytuł konkursu: „MARZENIE”

Celem konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace artystyczne osób niepełnosprawnych:

1) uczestników warsztatów terapii zajęciowej,

2) uczestników środowiskowych domów samopomocy,

3) mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Prace do konkursu zgłaszają warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy oraz domy pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, zwane dalej placówkami.

Termin składania prac: do 25 lipca 2008 r.

Miejsce przesyłania prac:

Oddziały Wojewódzkie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwe dla siedziby jednostek zgłaszających prace do konkursu.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Natalia Sobczak , tel. 022. 652-92-48

natalia_sobczak@pfron.org.pl

Michał Rydzewski, tel. 022. 652-92-47

michal_rydzewski@pfron.org.pl

Więcej informacji oraz formularze kart zgłoszeniowych i regulaminy Konkursów znajdują się na witrynie www.pfron.org.pl w zakładce INFORMACJE/KONKURSY 2008.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również