Przyjęto program rządowy pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.”, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.

Głównym celem Programu będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o popularyzację sportu i aktywności fizycznej, jako formy włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

Najważniejsze rozwiązania
• O przyznanie dofinansowania projektów promujących sport osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami.
• Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. całości kosztów zadania, w tym zadań jednostkowych.
• Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
• Ze środków dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 2,5 proc. kosztów realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
• Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wyłącznie zadań realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od dnia ogłoszenia programu PSOzN 2023 do 31 grudnia 2023 r.
• Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje minister sportu i turystyki po zapoznaniu się z wynikami prac zespołu oceniającego wnioski.

Cele programu
• Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości osób z niepełnosprawnościami na temat możliwości aktywnego życia oraz rozwoju psychofizycznego, w tym dostępu do usług i infrastruktury sportowej;
• Promocję sportu, jako jednej z form włączenia społecznego i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnościami, w tym możliwości doskonalenia oraz edukacji trenerów i instruktorów sportowych w zakresie prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnościami;
• Popularyzowanie sportu, jako czynnika wpływającego na poprawę zdrowia osób z niepełnosprawnościami;
• Zwiększanie świadomości opinii publicznej na temat sportu osób z niepełnosprawnościami;
• Wsparciem objęte będą projekty promujące sport osób z niepełnosprawnościami, w tym:
– festyny integracyjne, eventy, wystawy i pokazy;
– kampanie outdoorowe;
– kampanie społeczne z wykorzystaniem prasy, radia, telewizji i mediów społecznościowych;
– różnego rodzaju publikacje oraz wydawnictwa;
– filmy i spoty promocyjne;
– transmisje telewizyjne i live streaming.

Info: gov.pl, fot. fot. Bartłomiej Zborowski / PZSN Start

Data publikacji: 01.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również