SPRAWNI ZAWODOWO

„Sprawni Zawodowo" to kampania informacyjna mającą na celu zachęcić pracodawców na otwartym rynku pracy do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników oraz zainteresować samych niepełnosprawnych podejmowaniem pracy na własny rachunek realizowana przez PFRON w czerwcu br.

Kampania realizowana jest w ramach projektów „Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II” oraz „Wsparcie i utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym”.
Podczas konferencji inaugurującej kampanię, która odbyła się 3 czerwca, zaprezentowano spot radiowy i trzy spoty telewizyjne, w których wystąpili niepełnosprawni pracujący na otwartym rynku pracy: Tomasz Karcz z Krakowa – stylista fryzjer; Wojciech Maj z Kielc – przedsiębiorca, informatyk, tłumacz; Anna Krupa – nauczycielka z Czerwienne k. Czarnego Dunajca. Bohaterowie spotów, to jedni z wielu niepełnosprawnych, którzy na temat swojej pracy mogliby ciekawie opowiadać godzinami, a zarazem lubią to co robią i cieszą się szacunkiem w swoim środowisku.
Celem kampanii jest utrwalenie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz rozpowszechnienie wśród pracodawców dostępnych form wsparcia ich zatrudniania. Oprócz tego ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że niepełnosprawni są w pełni wartościowymi pracownikami.

Wszystko albo nic
– Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego propozycję nie do odrzucenia. Jeśli w ciągu miesiąca zrealizujemy kampanię informacyjną na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych zaoszczędzimy 230 mln złotych na działania skierowane do pracodawców i niepełnosprawnych podejmujących własną działalność gospodarczą. Nie mogliśmy jej odrzucić i przekazać tak ogromnej kwoty z powrotem do Brukseli, mając na uwadze doświadczenie Funduszu w realizowaniu tego typu kampanii – powiedział Wojciech Skiba, prezes Zarządu PFRON. – Całkowita wartość projektów, w ramach których finansowane jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi blisko 320 mln zł, z czego ok. 230 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki tym projektom w budżecie PFRON pojawi się dodatkowo 230 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na programy celowe Funduszu oraz wsparcie samorządów terytorialnych w ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej pozyskanie było możliwe dzięki na stałej współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a uzyskane środki pochodzą jeszcze z poprzedniego okresu programowania, tj. z lat 2004-2006. Jednym słowem, przesunięto niewykorzystane środki z EFS na obszary, w których byłyby one przydatne – wyjaśniał prezes Skiba.
Najważniejszym elementem całego projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjnej i stworzenie platformy internetowej www.sprawnizawodowo.pl zawierającej najważniejsze informacje i porady dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników jak i dla niepełnosprawnych przedsiębiorców.

Druga strona medalu
Cele kampanii to jedno, a rzeczywistość – drugie. Obecnie krążące widmo kryzysu i nadchodzącej recesji dotyka także osób niepełnosprawnych. Wprowadzone ostatnimi czasy zmiany w zasadach dofinansowania zatrudniania niepełnosprawnych pracowników i poziom bezrobocia na rynku wskazują, że mimo tego tendencja spadkowa wskaźników zatrudniania tych osób nie pogłębia się. Prowadzone od dłuższego czasu kampanie w celu przełamania obaw przed zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników zdają się przynosić efekty. Coraz więcej pracodawców dostrzega ich potencjał, co pokazują m.in. różnego rodzaju konkursy organizowane przez organizacje pracodawców. Zdaniem prezesa Skiby niepokojące są informacje, że same osoby niepełnosprawne niechętnie szukają zatrudnienia, czego przyczyną być może jest zbyt łatwo dostępna pomoc socjalna. Kampania ta ma także pokazać, że podejmowanie pracy zawodowej to nie tylko obowiązek, ale także możliwość realizowania swoich planów życiowych i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Wiceprezes Zarządu PFRON Andrzej Sochaj zwrócił uwagę, że kampania społeczna pozwoli na przekazanie większych środków do samorządów na działania na rzecz poprawy aktywności zawodowej, ale także będzie małą przestrogą dla tych przedsiębiorców, którzy uchylają się od obowiązku wpłat na Fundusz z tytułu niezatrudniania ich w wymaganym ustawą 6 proc. wskaźniku.
Batem, który szykuje na nieuczciwych pracodawców będzie współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu identyfikowania firm nie płacących na PFRON i kontrole przeprowadzane bez zapowiedzi. Warto też przypomnieć, że ZUS sam dokłada do budżetu Funduszu niemałe pieniądze z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych.
Prezes Skiba dodał, że polityka Funduszu wobec takich pracodawców będzie twarda, a podjęcie decyzji o umorzeniu zaległości pracodawcy wobec PFRON będzie miało miejsce bardzo rzadko i tylko w wyjątkowych przypadkach. Wymagalne należności z tytułu składek będą mogły być rozłożone na raty.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również