W pracy ważny (nie)pełnosprawny

W pracy ważny (nie)pełnosprawny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Program Operacyjny  Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest  przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorstw SA w Katowicach pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Honorowy patronat – Poseł na Sejm RP Marek Plura

CEL PROJEKTU:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób o wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy czyli niepełnosprawnych i kobiet.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie zawodu spawacza MAG i TIG.

Uczestnik projektu to:

•    Osoba bezrobotna, długotrwale bezrobotna lub nieaktywna zawodowo .
•    Osoba zameldowana w jednym z powiatów : m. Bytom, m. Świętochłowice, m. Piekary Śląskie, m. Sosnowiec, m. Siemianowice Śląskie, m. Zabrze, m. Chorzów lub powiat będziński.
•    Osoba posiadająca wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe.
•    Osoba posiadające zdolność wykonywania zawodu spawacza.
(Wszystkie kryteria musza być spełnione jednocześnie.)

Bezwzględne pierwszeństwo przy rekrutacji mają:

•    osoby niepełnosprawne
•    kobiety
•    osoby długotrwale bezrobotne

CO DAJE PROJEKT?:

Etap 1:

•    Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne).

Pozwoli na właściwe dopasowanie ścieżek rozwoju kariery uczestników szkolenia w oparciu o ich indywidualne zdolności i umiejętności. W ramach szkolenia istnieje możliwość skorzystania ze „skrojonego na miarę” – indywidualnego doradztwa zawodowego.

•    Szkolenie z technik poszukiwania pracy.

Ma na celu wyposażenie osób mających trudności ze znalezieniem pracy w wiedzę dotyczącą możliwości, kanałów i sposobów aktywnego poszukiwania pracy.

•    Doradztwo psychologiczne.

Wpłynie na wzrost samooceny i motywacji oraz na przełamanie barier i uprzedzeń natury psychicznej  utrudniających poszukiwanie pracy.

Etap 2:

•    Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG

Szkolenie przygotuje uczestnika do wykonywania zawodu spawacza zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Kursanci poznają najnowocześniejsze techniki spawania, zasady BHP i inne.

•    Szkolenia uzupełniające z zakresu spawania metodą TIG

Dla tych uczestników szkoleń, u których instruktorzy odkryją największą motywacje i pasję istnieje możliwość poszerzenia zakresu szkolenia o umiejętność spawania blach, rur i metali kolorowych.

Etap 3:

•    Staże.

Dla najlepszych uczestników projektu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia przewidziane są 6-miesięczne staże w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej gdzie uczestnicy będą mogli wykorzystać i pogłębić nowo nabyte umiejętności. Po pozytywnym ukończeniu stażu istnieje możliwość późniejszego zatrudnienia.

GAPP S.A. gwarantuje każdemu stażyście:

•    badania lekarskie
•    wypłatę miesięcznego stypendium
•    ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
•    zwrot kosztów dojazdu na staż

Harmonogram szkoleń i staży:

Etap 1 – szkolenia podstawowe

Szkolenia odbywać się będą w Katowicach przez blisko miesiąc (16 dni x 8 godzin) – od poniedziałku do czwartku w grupach10-osobowych.

Terminy:

•    Sierpień 2013 r. (2 grupy)
•    Grudzień 2013 r. (2 grupy)
•    Maj 2014 r. (2 grupy)

Etap 2  – szkolenia zawodowe  (w zawodzie spawacza MAG i TIG).

Szkolenia odbywać się będą w aglomeracji śląskiej przez około 2 miesiące ( 39 dni x 8 godzin) – od poniedziałku do piątku w grupach 10 osobowych. W ramach szkolenia przewidziano zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Terminy:

•    Wrzesień / Październik 2013 r. (2 grupy)
•    Styczeń/ Luty 2013 r. (2 grupy)
•    Maj/ Czerwiec 2014 r. (2 grupy)

Etap 3  – Staże

Staże odbywać się będą w zakładach produkcyjnych na terenie aglomeracji śląskiej przez okres 6 miesięcy – od poniedziałku do piątku.

Terminy:

•    Listopad 2013 r. – Kwiecień 2014 r.
•    Marzec 2014 r. – Sierpień 2014 r.
•    Lipiec 2014 r. – Grudzień 2014 r.

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

W ramach projektu organizator zapewnia również wszystkim uczestnikom:

•    materiały szkoleniowe,
•    wyżywienie,
•    pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia,
•    ubezpieczenie NNW,
•    stypendium stażowe,
•    zwrot kosztów badań lekarskich (dot. skierowania na staż).
•    dodatki szkoleniowe (finansowe)

JAK SIĘ ZŁOSIĆ DO PROJEKTU?:

Aby się głosić do projektu należy:

Krok 1 – Zapoznać się z regulaminem.

Krok 2 – Wypełnić i dostarczyć do GAPP S.A. formularz zgłoszeniowy.

Krok 3 – Dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty tj:

•    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej lub oświadczenie  o nieaktywności zawodowej,
•    zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki zawodu spawacza,
•    potwierdzenie zameldowania w jednym z wyżej wymienionych powiatów (dowód osobisty lub zaświadczenie z urzędu miasta/gminy),
•    świadectwo ukończenia szkoły (min. zasadnicza szkoła zawodowa),
•    zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych),

Krok 4 – Przyjść na rozmowę rekrutacyjną w siedzibie GAPP S.A.

Dokumenty do pobrania

KONTAKT:

Biuro projektu mieści się w Katowicach ul. Astrów 10 p. 211 B.

Menadżer Projektu: Sylwia Pietrzyk – 600-460-966 lub (32) 730-48-36, sylwia.pietrzyk@gapp.pl (w godzinach 8.00 – 15.00. ).

Data publikacji: 30.08.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również