Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy

Rozpoczęto realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy", który jest przedsięwzięciem pilotażowym realizowanym od stycznia do końca grudnia 2009 roku. Beneficjentami mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym, a także ich opiekunowie. Głównym celem projektu jest wsparcie i przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomaga w tym dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór form wsparcia.

Projekt ma charakter ogólnopolski i będzie realizowany za pośrednictwem 19 ośrodków działających na terenie całego kraju, w partnerstwie PFRON i trzech organizacji pozarządowych – Caritas Polska, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. W ramach projektu oferowane są takie formy wsparcia jak konsultacje zawodowe, psychologiczne i prawne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia i staże zawodowe, wsparcie w podjęciu i kontynuowaniu nauki.

25 lutego w Centrum Finansowym w Warszawie, odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Podczas spotkania głos zabrali przedstawiciele PFRON: Sebastian Szymonik – dyrektor generalny, Andrzej Sochaj – zastępca prezesa i Zofia Kozłowska – kierownik projektu. Przedstawili oni doświadczenia PFRON w realizacji projektów z partnerami, jak również zaprezentowali jego cel.

Wystąpili też przedstawiciele organizacji partnerskich: ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, Pavlina Suchankova, dyrektor Centrów Integracja i Agnieszka Willenberg, pełnomocnik zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie. Wszyscy przedstawili działania swych organizacji na rzecz osób niepełnosprawnych. W drugiej części konferencji Paulina Latawiec z Grupy Carrefour zaprezentowała doświadczenia grupy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i architektonicznymi ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym codzienne życie.

Realizacja celu projektu zależna jest m.in. od rozwoju zindywidualizowanych usług, adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli na zaplanowanie właściwego rozwoju zawodowego tych osób. Świadczone w ramach projektu usługi pozwolą na upowszechnienie oferty doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Generalnie projekt nie wnosi nowości. Organizatorzy liczą na realizację celów znanych i tych samych od lat – zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową, obalenia stereotypowej oceny ich możliwości, doprowadzenie do zmian w świadomości samych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale również pracodawców. W projekcie przygotowano m.in. szkolenia zawodowe, konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem.

Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków PFRON. Na projekt przeznaczono 11,5 mln zł; 85 proc. kosztów projektu pokryją środki unijne, pozostałe 15 proc. Fundusz.

Organizatorzy zakładają, że w ciągu najbliższego roku wsparciem szkoleniowym i doradczym objętych zostanie 1,5 tys. osób, spośród których 23 osoby znajdą zatrudnienie, 231 podniesie kwalifikacje zawodowe, 69 będzie kontynuowało lub podejmie naukę, 185 ukończy szkolenie zawodowe, 69 odbędzie staż pracy, a wszystkie osoby biorące udział w projekcie skorzystają z doradztwa zawodowego.

Ponadto w jego ramach istnieje możliwość zakupu sprzętu, który pomoże osobom niepełnosprawnym podjąć pracę, np. komputera z myszką poruszaną bez użycia rąk. W projekcie przewidziano też m.in. refundację kosztów przystosowania samochodu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny skontaktować się z jedną z organizacji zaangażowanych w projekt. Ruszyła też strona internetowa projektu: www.pracabezbarier.org.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym (dawna I grupa). W jego ramach mieszczą się również: pomoc w zakupie sprzętu umożliwiającego podjęcie pracy, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, wsparcie w kontynuacji nauki, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. Do udziału w projekcie zaprosił już Maltański Ośrodek Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Jego działania projektowe obejmują zajęcia indywidualne i grupowe w ramach warsztatów „Aktywnego poszukiwania pracy”. Takie sesje odbywają się stacjonarnie lub wyjazdowo, w grupach 10-osobowych. Poradnictwo skierowane do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów będzie miało charakter zajęć grupowych i obejmie aspekty prawne podejmowania zatrudnienia. Na miejscu, w ośrodku prowadzone są przez specjalistów szkolenia zawodowe, organizowane w firmach zewnętrznych pod kątem konkretnego zawodu i zatrudnienia. Istnieje możliwość podjęcia w zakładach pracy stażu sfinansowanego przez fundusze projektowe, możliwość częściowego sfinansowania czesnego i dojazdów do szkoły w przypadku podjęcia nauki oraz dofinansowania do zakupu sprzętu specjalistycznego pomocnego nie tylko w szkoleniach, ale także w późniejszym życiu zawodowym. O możliwości udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Caritas Polska realizuje projekt przy współpracy z dziewięcioma Caritas diecezjalnymi z Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Drohiczyna, Ełku, Koszalina, Łodzi, Rzeszowa i Sosnowca. W ośrodkach udział w projekcie bierze 75 uczestników warsztatów. Projekt rozpoczął Caritas Archidiecezji Białostockiej. Zapewnia działania dostosowane do indywidualnych potrzeb, które umożliwią określenie predyspozycji i preferencji oraz pomogą w określeniu indywidualnej ścieżki kariery; proponuje porady, które pomogą określić, jakiej pracy osoba niepełnosprawna poszukuje, jakie ma predyspozycje zawodowe, jakie kursy doszkalające powinna przejść, udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Przeprowadzane są warsztaty grupowe zapoznające uczestników z prawem obowiązującym w Polsce (dotyczącym osób niepełnosprawnych) i Kodeksem pracy. Każda z osób będzie mogła skorzystać z porad prawnych indywidualnych, podczas których może uzyskać pomoc prawną w konkretnej sytuacji. Możliwe są konsultacje ze specjalistami: rehabilitant, logopeda, specjalista ds. niwelacji barier architektonicznych itp.

W Caritas Diecezji Drohiczyńskiej uczestnicy nawiązali bardzo dobry kontakt. Ułatwiła go praca w grupie o podobnych, specyficznych problemach, nawiązane zostały relacje przyjacielskie. Beneficjenci uczestniczą w warsztatach z psychologiem, nabywając wiedzę na temat własnych potencjalnych możliwości, poznają techniki skutecznego komunikowania się i skutecznego radzenia sobie ze stresem. Podczas warsztatów doradca zawodowy uczy, jak efektywnie szukać pracy, przygotować dokumenty aplikacyjne, zaprezentować się pracodawcy. Zajęcia z prawnikiem mają na celu zapoznanie osób niepełnosprawnych z rodzajami umów o pracę oraz korzyściami dla pracodawców płynącymi z zatrudnienia tych osób.

Oprac. Ilona Raczyńska

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również