„Aktywny Senior” – w Małopolsce rozpoczęto nabór ofert na lata 2023 – 2024

Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie realizuje w regionie politykę sprzyjającą budowaniu przestrzeni przyjaznej seniorom poprzez w szczególności stały rozwój oferty dedykowanej osobom starszym, rozwijanie idei partycypacji czy też dbałość o wsparcie najbardziej potrzebujących.

Ponad 800 tys. mieszkańców Małopolski to osoby powyżej 60 roku życia, o różnych potrzebach wynikających z sytuacji społecznej, rodzinnej czy zdrowotnej. Stanowi to duże wyzwanie i zobowiązanie dla samorządu województwa aby kreować politykę społeczną w województwie w sposób gwarantujący seniorom dostęp do usług wspierających, aktywizujących, zdrowotnych, pozwalających na samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Program „Aktywny Senior”, którego realizację rozpoczynamy to odpowiedź na oczekiwania seniorów w zakresie rozwijania oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i integracyjnej – mówi wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka.

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Alokacja w ramach konkursu wynosi 1 mln zł (po 500 tys. zł na każdy rok) a planowane działania winny obejmować okres dwuletni w przedziale czasowym od 1 kwietnia 2023 roku do 30 listopada 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Oferty można składać do dnia 13 kwietnia 2023 roku (poprzez Generator eNgo) oraz do 14 kwietnia 2023 roku w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie www.rops.krakow.pl.

Info: Biuro Prasowe UMWM / ŁP

Data publikacji: 28.03.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również