Finansowanie ŚDS w 2019 roku

Finansowanie ŚDS w 2019 roku

Dzięki zmianom w zakresie finansowania środowiskowych domów samopomocy po raz kolejny wzrośnie poziom minimalnej dotacji na jednego uczestnika. W 2019 r. będzie to wzrost o 38 proc. w porównaniu do roku 2016.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, do których należą środowiskowe domy samopomocy, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Finansowane jest w całości z budżetu państwa (środki w wys. ok 32 mln zł rocznie) i w terenie realizowane przez samorząd gminny lub powiatowy. Środki na bieżące finansowanie środowiskowych domów samopomocy planowane są w budżetach wojewodów. Wojewoda określa także sposób finansowania i ustala wysokość dotacji dla każdej jednostki.

Według danych będących jeszcze w trakcie weryfikacji, w 2018 r. roku aż 32 tys. 929 osób skorzystało ze wsparcia w 804 środowiskowych domach samopomocy.

Systematyczny wzrost dotacji na ŚDS:
• Do roku 2015 rozbieżności w zakresie wysokości dotacji na jednego uczestnika w zależności od województwa od 900 do 1300 zł.
• W 2015 – ujednolicenie, poziom dotacji na jednego uczestnika nie niższy niż 250 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w każdym województwie.
• W roku 2016 i 2017 poziom dotacji celowej wynosił co najmniej 200 proc. kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej (tj.1268 zł).
• W 2018 – dotacja wynosiła 230 proc. (1458 zł).

W październiku 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tym od października 2018 r kwota dotacji wynosiła 1612,30zł (230 proc. *701 zł )

Zgodnie z nową regulacją od roku 2019 dotacja wynosi nie mniej niż 250% kryterium dochodowego osoby samodzielnie gospodarującej, czyli 1 752,50na jednego uczestnika dla wszystkich województw. Oznacza to wzrost od 2016 roku o 38%. (250%*701 zł ).

Większa pomoc z programem „Za życiem”
Od 2017 roku w ramach programu „Za życiem” ułatwiono dostęp do środowiskowych domów samopomocy większej grupie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu. Dotyczy to także rozwoju bazy całodobowej umożliwiającej całodobowy pobyt z przyczyn losowych lub na czas odpoczynku opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Zwiększona do 30 proc. kwota dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy pozwoliła na zatrudnienie dodatkowej kadry opiekuńczej. Zwiększone środki umożliwiają także specjalistyczne szkolenia, podwyższanie kwalifikacji zatrudnionych pracowników, a także zakup niezbędnego specjalistycznego wyposażenia.

Na ten cel w roku bieżącym zaplanowano dodatkowe środki w wysokości ponad 41 mln zł.

W 2019 r. kwota podwyższonej dotacji wynosi 525,75 zł. Zatem wysokość dotacji ogółem na uczestnika ze spektrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami w roku 2019 wynosi 2 278,25 zł (1752,5+525,75).

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com
Data publikacji: 26.02.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również