Jeszcze o świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiany wprowadzone w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych są niejasne i wprowadziły zamieszanie. Rząd po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. rozszerzył grono uprawnionych do tego świadczenia, ale nie zmienił przepisu dotyczącego opiekunów osoby niepełnosprawnej pozostającej w małżeństwie i niespokrewnionych rodziców zastępczych.

Senat RP podjął uchwałę o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie takie miałoby przysługiwać opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy pozostają w związku małżeńskim oraz dzieciom, których oboje rodzice są osobami z niepełnosprawnością i pozostają w związku małżeńskim. Nowe przepisy proponowane przez Senat miałyby obowiązywać od 2012 r., ale ich wprowadzeniu przeciwstawnia się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które uważa że kolejne rozszerzenie kręgu uprawnionych to pobierana zasiłku, które miałoby dotyczyć 66 tys. osób, zwiększy wydatki budżetu dodatkowo o pół miliarda zł.

Natomiast za dyskryminujący uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zapis, w którym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko rodzinom zastępczym spokrewnionym. Zdaniem sądu do świadczenia powinna mieć prawo każda rodzina zastępcza, w której umieszczono dziecko wymagające stałej opieki ze względu na niepełnosprawność. Ponadto rezygnacja przez jednego z rodziców zastępczych z pracy w celu opieki nad dzieckiem bez uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, spowoduje utratę stałego źródła utrzymania, które jest obligatoryjną przesłanką ustanowienia rodziny zastępczej.

Wątpliwości budzi również przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych. Obecnie wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie i – wreszcie – nie jest uzależniona od osiąganych przez rodzinę dochodów. Obowiązujące przepisy są nieprecyzyjne i wymagają indywidualnego interpretowania każdego przypadku. Zgłasza się coraz więcej osób uczących się, które deklarują opiekę nad starszym członkiem rodziny. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy osoby, na których w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek alimentacyjny, takiej opieki nie mogą sprawować. MOPR w Kielcach odmawia przyznania takich świadczeń studentom studiów dziennych, jednocześnie uznając, że możliwe jest sprawowanie takiej opieki przez studentów studiów zaocznych. Natomiast w nieodległym Radomiu OPS w rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę takie fakty, jak zamieszkanie w innej miejscowości lub konieczność dojazdów na uczelnię oraz sprawdza, czy codzienne zajęcia na uczelni umożliwiając taką opiekę.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również