Samodzielnie odkrywać nowe lądy

Samodzielnie odkrywać nowe lądy

Od września 2010 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie bierze udział w realizacji projektu dotyczącego treningu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz projektu pod nazwą „Odkrywcy nowych lądów".

Głównym celem realizacji pierwszego z nich jest umożliwienie nabycia oraz podtrzymanie osiągniętych wcześniej umiejętności i sprawności z zakresu samoobsługi, czynności życia codziennego oraz czynności związanych z aktywnością przez podopiecznych placówek PSOUU. Trening taki ma za zadanie pozwolić osobom z niepełnosprawnością intelektualną na jak najbardziej samodzielne życie i funkcjonowanie społeczne – obecnie i w przyszłości. Pobyt treningowy stanowić będzie dla uczestnika doskonałą symulację przyszłego samodzielnego życia i pozwoli mu zmierzyć się z własnymi ograniczeniami i lękami w sprzyjających okolicznościach, tzn. w znanym sobie środowisku i przy wsparciu osoby zaufanej, znanej.
Efektem zaplanowanego działania będzie nabieranie doświadczenia przez beneficjentów w jak najbardziej samodzielnym realizowaniu czynności życia codziennego, co zostanie osiągnięte przez nabywanie nowych sprawności i umiejętności podczas wielokrotnego ich powtarzania w czasie treningu. Uaktywnić się będą mogły ukryte dotąd nie poznane możliwości uczestnika działań, nastąpi wzrost jego samodzielności, pewności siebie, odwagi, optymizmu.
Trening samodzielności uświadomi także rodzicom i opiekunom uczestników, że posiadają oni określony potencjał, który mogą wykorzystać w doświadczaniu samodzielności i samostanowienia.

fot2
W ramach treningu przewidziane są również indywidualne i grupowe zajęcia wspierająco- motywujące z psychologiem. Mają one na celu dostarczyć uczestnikom działań poczucia wsparcia, wzbudzać w nich otwartość na zmiany, podnieść ich motywację do aktywności ukierunkowanej na utrwalanie i doskonalenie nabytych sprawności, spowodować wzrost zaangażowania w podejmowanie sprawności, opanowanie lęku i stresu wobec nowych sytuacji.
Trening będzie przebiegał w przygotowanych wcześniej pokojach treningowych, które znajdują się w budynku na ul. Wyspiańskiego 4 w Koszalinie .
Od września bieżącego roku Koło PSOUU w Koszalinie rozpoczęło również realizację projektu pod nazwą „Odkrywcy nowych lądów” współfinansowanego ze środków PSOUU oraz Fundacji PZU. Projekt dotyczy rozwijania aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

fot3

Bardzo istotnym blokiem tego projektu jest edukacja z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych. Problemem jest wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wynika często z dużego deficytu rozwojowego, przez co ich życie i aktywność są ograniczone. Środowisko rodzinne najczęściej zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne i psychologiczne, nie może jednak realizować wszystkich potrzeb społecznych. Projekt umożliwi osobom niepełnosprawnym aktywność społeczną, zwiększy ich poziom samodzielności. Przyczyni się do pełnego odbioru i rozumienia świata zewnętrznego. Pomoże odkryć drzemiące w nich talenty i pokazać je społeczeństwu. Projekt związany jest ze wzrostem ciąż wśród niepełnosprawnych intelektualnie dziewcząt, które podejmując kontakty seksualne rezygnują z zabezpieczenia, postrzegając macierzyństwo i niemowlę jako zabawkę. Rodzice sygnalizują, iż nie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi na tematy seksu. Dlatego w celu zwiększenia świadomości naszych podopiecznych i ich rodzin zaplanowaliśmy serię spotkań z seksuologiem i psychologiem. Zostaną również wyszkoleni specjaliści pracujący w PSOUU. Blok zajęć z zakresu seksuologii wzbogacony zostanie poprzez ćwiczenia z lalką symulującą prawdziwe niemowlę, ponieważ nauka przez doświadczanie najpełniej dotrze do naszej młodzieży.

fot1
Kolejnym blokiem jest trening samodzielności. Dzieci i młodzież niepełnosprawna, która nigdy wcześniej nie miała możliwości samodzielnego wyjazdu, będzie uczestniczyła w nim bez swoich rodziców i nabierała umiejętności samoobsługowych (toaleta, samodzielne spożywanie posiłków, trening ubierania się). Drugim celem jest praca nad eliminowaniem lęku separacyjnego i kształtowaniem prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej adekwatne to wieku (eliminowanie stereotypu postrzeganie osoby niepełnosprawnej jako wiecznego dziecka).
Kolejnym etapem projektu jest zorganizowanie zajęć z zakresu teatroterapii i fotografiki. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć. Ich efektem będzie przygotowanie spektaklu, który zostanie wystawy w grudniu, na deskach Teatru Propozycji „Dialog” w Koszalinie. Odbiorcami spektaklu będą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół podstawowych, natomiast efektem zajęć fotograficznych będzie wystawa towarzysząca przedstawieniu, jak również wydanie kalendarza z najlepszymi fotografiami. Zostanie on rozprowadzony w społeczności lokalnej osób pełnosprawnych.
Koło PSOUU w Koszalinie

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również