Inni – CZYŻBY?!

Inni - CZYŻBY?!

Po co? - postawy społeczne wobec niepełnosprawności

Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują, że około 15 proc. badanych osób pełnosprawnych prezentuje wobec osób niepełnosprawnych postawę zdecydowanie negatywną i izolacyjną.

Jak wynika z badań pn. „Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce” przeprowadzonych w 2002 roku przez TBS OBOP blisko dwie trzecie społeczeństwa (63 proc.) jest zdania, że w Polsce osoby niepełnosprawne mogą czuć się ludźmi gorszej kategorii. Jedna piąta badanych (20 proc.) zdecydowanie jest o tym przekonana, zaś ponad dwie piąte (43 proc.) wyraża umiarkowany pogląd w tej kwestii.

inni_min

Z kolei według badania opinii publicznej przeprowadzonego w 2007 roku przez CBOS prawie połowa ankietowanych (45 proc.) pozytywnie ocenia stosunek Polaków do osób niepełnosprawnych, niemal tyle samo badanych (48 proc.) jest przeciwnego zdania. Oznacza to, że kwestia społecznej percepcji niepełnosprawności jest nadal tematem budzącym wiele wątpliwości. Osoba niepełnosprawna wciąż funkcjonuje w świadomości pełnosprawnego społeczeństwa głównie jako osoba ograniczona motorycznie, intelektualnie, a przez to niesamodzielna, nieproduktywna i stanowiąca ciężar dla innych.
Negatywne postawy wobec niepełnosprawnych wynikają przede wszystkim z braku osobistych doświadczeń i kontaktów, braku wzajemnej komunikacji, niewykształconych umiejętności zachowania się lub też z dezinformacji.

Działania projektowe
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie działa na wielu płaszczyznach, angażuje różne grupy społeczne, prowadzi działania o charakterze wizerunkowym oraz kulturalno-edukacyjnym.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO !!! 🙂 W PROGRAMIE:
1. Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w mediach
2. Kampania savoir-vivre dla i wobec osób z niepełnosprawnością
3. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
4. Konkurs fotografii amatorskiej
5. Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych.

A wszystko dzięki realizacji zadania pn. „Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”, które jest współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Więcej o kampanii na: www.tecza.org.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również