Konkurs – Działanie 7.4

Konkurs o dofinansowanie z EFS

Marszałek Województwa Śląskiego
ogłasza konkurs zamknięty
nr 1/POKL/7.4/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.4
„Niepełnosprawni na rynku pracy”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujące:

1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
· Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
· Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
· Poradnictwo zawodowe,
· Pośrednictwo pracy
· Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
· Staże i praktyki zawodowe,
· Subsydiowane zatrudnienie,
· Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
· Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.

2. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać
w godzinach od 7.30 do 15.30
w dniach od 28 września 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r.
osobiście:
Regionalny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich
ul. Dąbrowskiego 23; Katowice (parter).
pocztą lub przesyłką kurierską:

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

Więcej o konkursie (pobierz)

Oprac. piotrr

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również