Przypominamy, że do 11 grudnia trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
• jest pełnoprawnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
• posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
• wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Sejmiku,
• nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
• wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 11 grudnia 2023 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona komisja powołana w drodze uchwały zarządu województwa. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2024. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo, nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów i funkcjonowania Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 638, e-mail: sejmikniepelnosprawni@slaskie.pl).

Ogłoszenie o naborze [PDF 194,7kB]

Formularz zgłoszeniowy [RTF 191,0kB]

Regulamin Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego [PDF 146,6kB]

Info. niepelnosprawni.slaskie.pl, fot. arch UMWS Tomasz Żak

Data publikacji: 01.12..2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również